fbpx

Sudijski pripravnik-volonter Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prnjavoru

Sudijski pripravnik-volonter Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Prnjavoru
Beogradska, br. 6,
78430 Prnjavor

Na osnovu člana 73 i 74 Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) te na osnovu člana 27 t. 5 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu Prnjavor, predsjednik suda raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Prnjavoru na određeno vrijeme, i to:

– Sudijski pripravnik-volonter………………1 izvršilac
Pripravnik – volonter se prima na period od dvije godine.

2. Opis poslova
Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, te obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sudije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
3. Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

4. Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– završen Pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, bez radnog iskustva,
– osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata.

5. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Кonkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

5.1. Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto – kopiju lične karte ili pasoša,
– foto – kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
– izjavu da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

5.2. Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome ili uvjerenje o završenom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o položenim ispitima,
– dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

6. Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кonkursa, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Кomisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.
Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, Ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Кonkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.