fbpx

Sudijski pripravnik – volonter Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM NA PRAKSU SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA – VOLONTERA

Sudijski pripravnik - volonter Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM NA PRAKSU SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA – VOLONTERA

Prima se 1 (jedan) sudijski pripravnik – volonter u Okružnom privrednom sudu u Trebinju na period do dvije godine.

Opis poslova:
•obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudija;
•vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio;
•izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka;
•obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
•da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
•da je stariji od 18 godina:
•da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobim za obavljanje poslova u sudu;

Posebni uslovi:
•završen pravni fakultet -VII stepen stručne spreme
•radno iskustvo: bez radnog iskustva

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti foto – kopije sljedećih dokumenata:
•diplomu o završenom pravnom fakultetu
•ličnu kartu ili pasoš

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Podnesena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrazcu, koji se može preuzeti u prostorijama suda i na internet stranici suda: okpriv.sud-trebinje.pravosudje.ba.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Okružni privredni sud u Trebinju, Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biti će pozvani na razgovor sa predsjednikom suda.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana, od dana objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja ugovora o volontiranju, dostavi sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu foto-kopiju): diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.