fbpx

Sudski izvršilac Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prijedoru

Sudski izvršilac Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv i opis radnog mjesta
1. „Sudski izvršilac“ – jedan (1) izvršilac

Opis poslova: provodi izvršenja sudskih odluka za područje suda;vrši poslove u vezi sa novčanim naplatama, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju,redovno i blagovremeno sačinjava izvještaje po obavljenoj ili neobavljenoj izvršnoj radnji,izdaje priznanice o naplaćenom novcu strankama u vezi izvršnih predmeta,vodi dnevnik rada po predmetima po kojima postupa,obavještava sudiju ili stručnog saradnika o broju predmeta koji se za taj dan trebaju da izvrše, njihovoj vrsti i relaciji kretanja,odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka,obavlja druge poslove po naredbi predsjednika, sekretara i sudije ili stručnog saradnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

II Posebni uslovi: srednja stručna sprema, IV stepen, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen vozački ispit «B» kategorije, poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje o neosuđivanosti
-kopija lične karte
-kopija vozačke
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i

Кandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Uz prijavu prilažu kopije lične karte, vozačke dozvole, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Кomisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 25.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.