fbpx

Tajnik Ministarstva Zenica

Ministarstvo financija Kantona Središnja Bosna

Tajnik Ministarstva Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva financija Kantona Središnja Bosna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu financija Kantona Središnja Bosna

Radno mjesto:
 Tajnik Ministarstva – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Ministarstva na
način da koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica u cilju provođenja poslova
utvrđenih u programu rada Ministarstva i osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra,
upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže
poduzimanje potrebnih mjera za njihovo rješavanje i na taj način pomaže ministru u
upravljanju Ministarstvom, ove poslove ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra;
izravno obavlja poslove pripreme i poduzimanja odgovarajućih mjera, radnji i postupaka u
provođenju politike i izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i utvrđivanja stanja u
odgovarajućoj oblasti; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge propisa iz mjerodavnosti
Ministarstva; nomotehnički obrađuje prijedloge svih propisa iz mjerodavnosti ministra i
Ministarstva; izrađuje prijedloge provedbenih propisa iz mjerodavnosti minstra; daje stručna
pravna mišljenja u vezi primjene propisa, za potrebe ministra i po zahtjevu; sudjeluje u
planiranju ljudskih potencijala, vodi osobne dosjee državnih službenika i surađuje sa
Agencijom za državnu službu; izrađuje pojedinačna kata koja se odnose na radno-pravni
status i u vezi sa radno-pravnim statusom državnih službenika i namještenika; izrađuje
izvješća o radu i program rada Ministarstva; obavlja i druge najsloženije poslove iz svoje
mjerodavnosti po nalogu ministra.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VII/1 stupanj stručne spreme – Pravni fakultet, odnosno najmanje drugi ciklus
diplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja, pravne i upravne
struke koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova,
– najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računalu.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu financija Kantona Središnja Bosna sa pozivom na broj: 08-30-8-110/20“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.