fbpx

Tajnik/Sekretar Suda Mostar

Ovaj oglas je istekao

Županijski/Kantonalni sud Mostar

Tajnik/Sekretar Suda Mostar

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“,
broj: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja
i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Županijskog/Kantonalnog suda Mostar, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Županijskom/Kantonalnom sudu Mostar

Radno mjesto:
– Tajnik/Sekretar Suda – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Tajnik/sekretar Suda, koji je rukovodeći državni službenik, pomaže
predsjedniku Suda u organiziranju i obavljanju poslova sudske uprave, i to tako što:
prati, usmjerava i koordinira rad organizacionih jedinica koje postoje u Sudu (izuzev
sudskih odjeljenja), kao i svih uposlenika, izuzev sudaca, u cilju realiziranja poslova
sudske uprave; pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave i
osigurava izvršenje ovih poslova po nalogu predsjednika Suda; upoznaje predsjednika
Suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje
potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže predsjedniku
suda u rukovođenju Sudom; ostvaruje dogovore i suradnju sa rukovodiocima
unutrašnjih organizacionih jedinica u Sudu u cilju izvršavanja rada organizacionih
jedinica i realizacije naloga predsjednika Suda, te u vezi s tim izdaje naredbe i uputstva;
poduzima sve mjere radi otklanjanja uočenih, nedostataka, propusta ili nepravilnosti u
pogledu vršenja poslova sudske uprave od strane svih uposlenika Suda, izuzev sudija;
izrađuje nacrte pojedinačnih odluka i akata koje donosi predsjednik Suda sukladno
zakonu, a posebno onih koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i
namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; izrađuje nacrte i prijedloge
propisa i općih akata, priprema izmjene i dopune tih propisa te daje stručna mišljenja o
nacrtima i prijedlozima zakona i drugih akata; ostvaruje suradnju sa sudovima i drugim
pravosudnim tijelima organima i tijelima državne službe i ostalim pravnim subjektima;
ocjenjuje rad uposlenika Suda – izuzev sudija, stručnih saradnika i savjetnika, te
pripravnika, i to najmanje jednom godišnje; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga
proračuna Suda, te obavlja i druge poslove u vezi proračuna sukladno odredbama
Zakona o sudovima u FBiH; povjerava obavljanje pojedinih poslova i ovlaštenja iz
oblasti sudske uprave i to: šefovima odjeljenja ili drugim uposlenicima suda, za koje
ocijeni da takve poslove mogu uspješno obaviti; vodi personalnu evidenciju svih
uposlenika suda i čuva personalne dosjee uposlenika sa njihovom pripadajućom
dokumentacijom; daje prijedloge za uvođenje novih softvera i informaciono –
komunikacijskih programa u cilju efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave, te
učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje i održavanje baze podataka
informacionog sistema Suda, a posebno u programu elektronskog upravljanja i
rukovođenja predmetima Suda; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih
stručnih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz pravosuđa i sudske uprave;
obavlja sve poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad službenika i namještenika
Suda; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika Suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to:
– VSS, VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (sa
najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene
visoke stručne spreme uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim
poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine
– položen pravosudni ispit
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Županijskom/Kantonalnom sudu Mostar, sa pozivom na broj: 07-30-8-55/20

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.