fbpx

Tajnik suda Travnik

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Travniku

Tajnik suda Travnik

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općinskog suda u Travniku, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općinskom sudu u Travniku

5 / 810

Radno mjesto:
– Tajnik suda – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja poslove rukovođenja tako što koordinira i usmjerava rad svih temeljnih organizacionih jedinica formiranih u Sudu u cilju realizovanja poslova koji su utvrđeni u Programu rada i osigurava izvršenje poslova po nalogu predsjednika suda, upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže
poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže predsjedniku suda u rukovođenju sudom i neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom
o unutarnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost. Prati, usmjerava i kooridnira rad zaposlenika
suda i organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; poduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opće i pojedinačne akte suda; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa
sudovima, tužiteljstvima i drugim državnim organima; vodi sve poslove oko procedure prijema uposlenika u radni odnos; ocjenjuje rad uposlenika suda u skladu sa zakonom; povjerava uposlenicima suda obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovne sastanke sa rukovoditeljima temeljnih i unutarnjih organizacionih jedinica suda radi
planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja u sudu; vodi
računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenja sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javnih nabavki; obavlja poslove u svezi sa proračunom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije uposlenika suda, uključujući i pripravnike i lica na stručnom osposobljavanju; organizira vođenje evidencije i kontrole
odsustvovanja sa posla za suce i uposlenike; po ovlaštenju predsjednika suda obavlja poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad uposlenika suda; upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera
na rješavanju postojećih problema i tako pomaže predsjedniku suda u rukovođenju sudom;
prati i proučava propise potrebne za organizaciju i rad suda; obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika suda. Tajnik suda je za svoj rad odgovoran predsjedniku suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– VSS/VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno završeno visoko obrazovanje pravne struke prvog ili drugog ciklusa univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS,
– najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Travniku sa pozivom na broj: 5/810“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.