fbpx

Tehnički sekretar Doboj

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U DOBOJU

Tehnički sekretar Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tehnički sekretar……….izvršilaca 1

1. Opis poslova radnog mjesta
Tehnički sekretar

Prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,
*Rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,
*Vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,
*Brine se o nabavci kancelarisjkog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,
*Vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,
*Stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,
*U skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,
*Priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,
*Priprema nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,
*Vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,
*Sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,
*Obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.
Način prijema:putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

Posebni uslovi:
-završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola
-poznavanje rada na računaru
-položen stručni ispit za rad u organima uprave
-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova: diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu, te dokaz na osnovu kojeg se vrši bodovanje i to: uvjerenje o radnom iskustvu odgovarajuće institucije u kojoj je radno iskustvo ostvareno.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Кomisija za prijem u radni odnos tehničkog sekretara pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.
Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom oglasu se podnose na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 06.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.