fbpx

Tehnički sekretar Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prijedoru

Tehnički sekretar Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
„Tehnički sekretar“ -1 izvršilac
Opis poslova:
– vodi sve administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije predsjednika suda, od prijema pošte i stranaka,sastanaka, rukovanje sa telefonskom sekretarskom garniturom i faksom,upotrebe pečata i štembilja, izdavanja putnih naloga, vođenja matične knjige radnika, personalnih dosijea, prijave i odjave zaposlenika i dr.
– vodi odgovarajuće upisnike i različite evidencije iz domena funkcionisanja uprave suda
– priprema uvjerenja i rješenja na osnovu zvaničnih evidencija iz oblasti radnih odnosa,
– postupa kao daktilograf u predmetima koji su zaduženi predsjedniku suda,
– radi i ostale poslove regulisane Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi su:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.
3. Posebni uslovi -VII stepen stručne spreme-fakultet društvenog smjera,najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje daktilografije i poznavanje rada na računaru.
4. Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje o neosuđivanosti
-kopija lične karte.
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,

-uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i
Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Uz prijavu prilažu kopije lične karte, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.01.2020

Datum objave: 03.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.