fbpx

Tehnički sekretar / sekretarica Teslić

JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava“ Teslić

Tehnički sekretar / sekretarica Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava“ Teslić
Ulica Marka Pejića broj 8
74270 Teslić
Broj: 1584/20
Na osnovu člana 26. do 33. Zakona o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18), člana 33. Statuta JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava“ Teslić, Člana 11. Pravilnika o organizaciji sistematizaciji i broju radnih mjesta (1507/17 od 07.11.2017. godine, Izmjene i dopune od 2037/18 od 06.12.2018.godine) i Odluke direktora broj 1566/20 od 17.06.2020. godine, raspisuje se

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Podaci o radnom mjestu
Tehnički sekretar/sekretarica – 1 izvršilac.
Trajanje rada: rad na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem
Potrebno je da kandidat ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu i to:
-da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslovi za prijem
Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU DZ ,,Sveti Sava“ Teslić, za radno mjesto tehnički sekretar/sekretarica:
– da ima SSS, završenu srednju školu društvenog smjera,

IV Potrebna dokumentacija
Кandidati su uz zahtjev i biografiju dužni dostaviti ovjerene kopije sledećih dokumenata:
-Uvjerenja o državljanstvu,
-Izvoda iz matične knjige rođenih,
-Lične karte,
-Ljekarskog uvjerenja (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru),
-Diplome o završenoj srednjoj školi,

V Podaci o prijavi na konkurs
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj“ na protokol ili na adresu: JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava“ Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 24.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.