fbpx

Tehnički tajnik u Uredu ravnatelja Sarajevo

Na temelju čl. 17. i 23. stavak 2. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, članka 7. i 9. Pravilnika o radu i Odluke ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, br. 04-45-22/21 od 07.01.2021. godine, objavljuje se NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tehnički tajnik u Uredu ravnatelja Sarajevo

Na temelju čl. 17. i 23. stavak 2. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, članka 7. i 9. Pravilnika o radu i Odluke ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, br. 04-45-22/21 od 07.01.2021. godine, objavljuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Tehnički tajnik u Uredu ravnatelja – SSS, IV stupanj stručne spreme, Gimnazija ili strukovna škola – 1 izvršitelj

Opis poslova: Odgovoran je za blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja administratvino-tehničke poslove u Uredu; vodi evidenciju i raspored sastanaka i radnih posjeta ravnatelja, te dočekuje najavljene poslovne suradnike i stranke; zaprima i evidentira poštu siniranu na Ured, te brine se o pečatu i njegovoj uporabi; zadužen je za redovito vođenje evidencije o radnom vremenu za potrebe Ureda; vodi evidenciju o rezervacijama sale za sastanke, brine o stalnim sredstvima i priprema salu za održavanje sastanaka; popunjava i vodi evidenciju knjige narudžbi, putnih naloga, svih službenih poklona i reprezentacije (Registar); vrši prijepis materijala manjeg obima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Ureda i neposredno odgovara šefu Ureda.

Opći uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost,
 • da nije obuhvaćen člankom IX točka I Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere.

Posebni uvjeti:

 • SSS, IV stupanj stručne spreme, Gimnazija ili strukovna škola,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 • životopis, adresu i kontakt telefon,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH, ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu nakon sticanja SSS (Potvrde ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo),
 • dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • ovjerenu izjavu da se na kandidata ne primjenjuje članak IX točka I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere.

Napomena:

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurirali.

Nezaposleni demobilizirani borac ili član obitelji demobiliziranog borca može ostvariti prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima uz predočenje dokaza – identifikacijske kartice.

Pod poznavanjem ili znanjem stranog jezika podrazumijevaju se jezičke kompetencije A2, B1 ili više jezičke kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ravnateljica FZZZ Sarajevo će rješenjem imenovati Komisiju za provođenje javnog oglasa/natječaja, koja će sprovesti ispit u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH ( Sl. novine FBiH br. 13/19), Pravilnikom o radu i Poslovnikom o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglašavanja za prijem radnika.

Svi kandidati će blagovremeno pisanim putem biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja.

Dostavljeni dokumenti se neće vračati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom s naznakom:   „Prijava na natječaj – ne otvarati“, na adresu:

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO

Ulica Đoke Mazalića br. 3

71 000 Sarajevo

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.01.2021

Datum objave: 12.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.