fbpx

Stručni saradnik za provođenja statističkih istraživanja i poslove iz oblasti registra poslovnih subjekata u Službi za statistiku za područje Kantona 10 sa sjedištem u Livnu

Ovaj oglas je istekao

Federalni zavod za statistiku

Stručni saradnik za provođenja statističkih istraživanja i poslove iz oblasti registra poslovnih subjekata u Službi za statistiku za područje Kantona 10 sa sjedištem u Livnu

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za statistiku

6-1171

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za provođenja statističkih istraživanja i poslove iz oblasti
registra poslovnih subjekata u Službi za statistiku za područje Kantona 10 sa
sjedištem u Livnu – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova: učestvuje u provođenju Programom i Planom predviđenih statističkih istraživanja
na području kantona iz oblasti koje prati, u svim njegovim fazama; učestvuje u organiziranju i
pripremi statističke građe za obradu, vrši unos podataka i koriguje greške koje otkrije prema
postavljenim kriterijima kontrole u aplikativnim projektima; vrši prijem zahtjeva za razvrstavanje
poslovnih subjekata i njihovih dijelova prema klasifikaciji djelatnosti te obavlja poslove iz oblasti
vođenja, praćenja i održavanja registra poslovnih subjekata; učestvuje u pripremi prijedloga
obavještenja o razvrstavanje poslovnih subjekata i njihovih dijelova prema klasifikaciji
djelatnosti i učestvuje u izradi odgovora po prigovorima na obavještenja o razvrstavanju
poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja
za ažuriranje statističkog poslovnog registra; upoznaje učesnike u istraživanjima sa detaljnim
metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru
njihovih obaveza i dužnosti; prati adekvatnost metodoloških rješenja kod svih istraživanja koja
provodi, daje prijedloge za izmjene i dopune te primjenom odgovarajućih metoda analizira
prikupljene podatke statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta; vrši i druge poslove koje mu
odredi neposredni rukovodilac;
Posebni uvjeti: VSS, VII – stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet za menedžment i turizam, Fakultet za
poslovne studije, Ekonomski fakultet i drugi fakultet tehničkog smjera,
– 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom zavodu za statistiku ”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/06_1171_federalni_zavod_statistika.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 15.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.