fbpx

Urbanističko – građevinski inspektor Usora

Ovaj oglas je istekao

Općina usora

Urbanističko - građevinski inspektor Usora

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Usora, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Usora

5 / 759

Radno mjesto:
– Urbanističko – građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanja građevine,
kvalitetu uporabljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih pozitivnih
zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i graditeljstva, po izvršenom nadzoru, sačinjava
zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno izvješćuje podnositelja
zahtjeva, vrši pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumente i slično, kao i druge
radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja sukladno zakonu, donosi rješenja kojima
naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim
inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama, u slučaju povrede zakona ili
drugog propisa, kao što je prekršaj ili kazneno djelo, podnosi zahtjev za pokretanje
prekršajnog postupka ili kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog djela nadležnom
tužiteljstvu, provodi i prati provedbu upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava
njihovu provedbu sukladno zakonu, poduzima i odgovarajuće preventivne aktivnosti u
cilju sprječavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u
provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i
pravnih osoba na obvezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera
za otklanjanje njihovih uzroka i slično, zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje
mjera sukladno zakonu, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i
po imovinu, dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim
rješenje o urbanističkoj suglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako
utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona, dužan je da prima
stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na
predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada, odgovoran je za
zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, vrši i druge poslove po
nalogu nadređenog službenika.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova –
završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
– položen stručni ispit u struci,
– 5 (pet) godina radnog staža nakon položenog stručnog ispita u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Usora sa pozivom na broj: 5/759“
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/opcina_usora_kon_5_759.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.