fbpx

Vaspitač Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Vaspitač Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR „ZAŠTITI ME“
Poljokanov park bb
78000 Banja Luka
raspisuje :

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se Konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:
vaspitač, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 31.08.2021. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18), ispunjavaju i uslove propisane članom 32. Zakona o učeničkom standardu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 72/12 ).
Kriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-rezultati ostvareni na testu,
-rezultati ostvareni na intervjuu i
-dužina radnog staža.

U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/14 ) uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, kandidati su dužni priložiti:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: profesor, odnosno diplomirani defektolog – oligofrenolog ( VSS ) ili ekvivalent – profesor specijalne edukacije i rehabilitacije-smjer razvojni poremećaji ( VSS ); specijalni edukator i rehabilitator ( VSS ); diplomirani edukator i rehabilitator ( VSS ); diplomirani -specijalni pedagog ( VSS );
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-uvjerenje o dužini radnog staža u trajanju od najmanje godinu dana, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža ostvarenog po vrstama posla;
-izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida;
-kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
-potvrdu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
-potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko ne ostvaruje takvu penziju,
-potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
-potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
Kandidati koji budu izabrani po Konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove Konkursa obaviće se dana 02.11.2020. godine sa početkom u 11,00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, ne starije od šest (6) mjeseci i kopije dokumenata neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.