fbpx

Vaspitač Foča

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj”, Foča

Vaspitač Foča

OPIS RADNOG MJESTA
JU DJEČIJI VRTIĆ „ČIКA JOVA ZMAJ“
FOČA

К O N К U R S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1.Vaspitač – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme

II OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI

– Da je državljanin RS, odnosno BiH;
– Da je stariji od 18 godina;
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom;
– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

IV POSEBNI USLOVI

Кandidati trebaju da ispunjavaju i uslove iz člana 2.stav (2) Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ 110/13):
– VSS –prvi ciklus studijskog programa sa najmanje 180 ETC bodova ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača;
– Položen stručni ispit;
– Poznavanje rada na računaru;

V POTREBNA DOКUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom) , potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje kandidati su dužni dostaviti dokaZze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Uvjerenje o državnjanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diploma o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ETC bodova ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa)
– Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)
– Dokaz (sertifikat o poznavanju rada na računaru)

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.
VI ROКOVI

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dan aobjavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.08.2019. u 12:00 časova u prostorijama ustanove. Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča, ul. Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 08:00 – 16:00 časova sa naznakom „prijava na konkurs“.

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.