fbpx

Vaspitač Višegrad

Ovaj oglas je istekao

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad

Vaspitač Višegrad

OPIS RADNOG MJESTA
JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“
Višegrad

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15), člana 54. Statuta JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad i Odluke o raspisivanju konkursa, direktor Javne ustanove „Neven“ Višegrad, raspisuje:

JAVNI КONКURS
Za prijem jednog vaspitača na neodređeno vrijeme
U Javnu ustanovu „Neven“

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršilac u JU predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.
Radnik stupa na rad 03.01.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18. godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili
za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi
5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II
Posebni uslovi:
1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko
obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za
obrazovanje vaspitača
2. Položen stručni ispit

III

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na Javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili objerenoj fotokopiji, priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Кonkursa:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)
4. Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak
5. Ovjerenu fotokopiju diplome
6. Dokaz o položenom stručnom ispitu

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji uspunjavaju uslove Javnog konkursa, Кomisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“-a.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslijednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“, II Podrinjske brigade broj 18., 73240 Višegrad, sa naznakom „Кomisija za provođenje postupka za prijem vaspitača na neodređeno vrijeme – u JU „Neven“ Višegrad.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.