fbpx

Vatrogasac Brod

Ovaj oglas je istekao

Opština Brod

Vatrogasac Brod

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod

I – Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to:

U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Odsjeka za poslove zaštite i spasavanja:

1) Vatrogasac …………………………… 1 izvršilac

II – Opis poslova i zadataka

Vatrogasac obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 3/18, 6/18, 10/18 i 15/18).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

– Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, elektro i druge tehničke struke, položen vozački ispit „B“ kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da nije stariji od 25 godina života.

V – Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i foto-kopiju lične karte, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. vozačke dozvole,
3. izvoda iz matične knjige rođenih i
4. orginalno uvjerenje o obavljenom prethodnom ljekarskom pregledu, izdato od zdravstvene ustanove za medicinu rada, kao dokaz da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine.

Na osnovu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini u Opštini Brod, prethodni ljekarski pregled za radno mjesto vatrogasca, koje je utvrđeno kao radno mjesto sa povećanim rizikom, obuhvata obavezno: pregled specijaliste medicine rada, pregled specijaliste oftalmologa, pregled specijaliste neuropsihijatra ili neurologa, pregled psihologa, EКG, audiogram, test spirometrije, osnovne labaratorijske analize (SE, ККS, ŠUК, Urin, Urea), RTG pluća, test vestibulometrije, a fakultativno: pregled ortopeda i pregled dermatologa.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Кonkursna komisija će obaviti usmeni intervju u cilju ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/vatrogasac-_opstina_brod/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.05.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.