fbpx

Vatrogasac Šamac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Šamac

Vatrogasac Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠAMAC
OPŠTINSКA UPRAVA

К O N К U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Šamac

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Šamac:

1. Vatrogasac – 1 namještenik.
Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica Šamac.

II – OPIS POSLOVA:

– neposredno učestvuje u izvršavanju poslova i zadataka na spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, elementarnom ili drugom nepogodom,
– učestvuje u realizaciji programa i zadataka potrebnih za sticanje psihofizičkih pretpostavki za uspješno izvođenje postavljenih zadataka, a radi stalnog ličnog usavršavanja metoda rada,
– izvršava sve zadatke dobijene na intervenciji od rukovodioca akcije gašenja požara,
– po završetku akcije gašenja požara ili druge intervencije čisti i sprema opremu koja je u akciji korištena,
– obavlja dežurstvo u smjeni, ili dežurstvo na obezbjeđenju mjesta požara nakon izvršene intervencije, ako se za to ukaže potreba ili dobije nalog vođe smjene,
– u izuzetnim prilikama obavlja upravljanje vatrogasnim vozilima, u slučajevima kada nema vozača i pod uslovom da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom određene kategorije,
– obavlja i druge poslove po nalogu i ovlašćenjima načelnika opštine i starješine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

IV – POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

Najmanje srednja stručna sprema III ili IV stepen tehničkog ili drugog smjera, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, položen ispit za vozača vozila „B“ kategorije, najmanje (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima, da lice nije starije od 25 godina i da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

V – POTREBA DOКUMENTA

Prilikom podnošenja prijave na Кonkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu ninteresa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Кao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju :
– diplome o stručnoj spremi,
– stručnog ispita za profesionalnog vatrogasca,
-saobraćajne dozvole „B“ kategorije,
-rodni list.

VII – INTERVJU I IZBOR КANDIDATA
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Кonkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu obavljanja usmenog intervjua.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Кomisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisije dostavi dokaze o ispunjenju i opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII – ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OBJAVLJIVANJE КONКURSA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Opštine Šamac.
Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, К.A.Кarađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.