fbpx

Vatrogasac Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Srebrenica

Vatrogasac Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Srebrenica,
raspisuje :

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica

I-Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to na poziciji :

U odjeljenju za društvene djelatnosti i javni servis :
1. Vatrogasac………………1 izvršilac,

II – Opis poslova
1. Vatrogasac -obavlja: Spašava ljude, materijalna dobra i ostalu imovinu ugroženu požarom, gasi požare i učestvuje u otklanjanju posledica od požara i drugih elementarnih nepogoda, radi na stalnom stručnom osposobljavanju na svim zadacima u okviru jedinice, rukuje cjelokupnom vatrogasnom tehnikom za gašenje i spašavanje, po, završetku intervencije na gašenju požara i drugih intervencija sprema opremu koja je u toku gašenja, odnosno intervencije korištena, prilikom gašenja požara prati tok požara i uočava tragove koji mogu poslužiti, pri utvrđivanju uzroka požara, te o tome daje potrebne podatke, radi na održavanju vatrogasnih sprava i opreme kao i njihovo čišćenje, obavlja dežurstvo,odnosno obezbjeđuje mjesto požara kada je to neophodno, dežura u prostorijama jedinice i vodi računa o higijeni istih, kontroliše i vodi računa o ispravnosti radio i telefonske veze, sve radnje i uočene nedostatke unosi u knjigu dežurstva i druge knjige, evidencije. U izuzetnim prilikama upravlja vozilima kategorije za koju posjeduje dozvolu, obavlja i druge, poslove i zadatake po nalogu starješine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 ). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

IV- Opšti uslovi
-da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V- Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 1.
Školska sprema: III ili IV – SSS (tehničkog, vatrogasnog, građevinskog, metalskog, bravarskog, elektro, ili hemijskog smjera.
Radno iskustvo: 6. mjeseci.
Stručni ispit: za zvanje profesionalnog vatrogasca

VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenoj stručnoj spremi,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

VII – Usmeni intervju i izbor kandidata
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju.O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI, stav ( 3 ) tačka 1), 2), 3) i 4).
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa odredbama stava 2. ovog poglavlja.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „ Glas Srpske“ i na internet stranici opštine Srebrenica. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.