fbpx

Vatrogasac – vođa smjene Derventa

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Derventa objavljuje JAVNI KONKURS

Vatrogasac – vođa smjene Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA DERVENTA
TRG OSLOBOĐENJA 3
74 400 DERVENTA

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjeniog radnog mjesta u statusu namještenika u Opštinskoj upravi Derventa

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika :
U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Derventa :
Vatrogasac – vođa smjene……………….. jedan izvršilac

Status: namještenik
II – OPIS POSLOVA
-Opis poslova koje obavlja vatrogasac – vođa smjene:
– rukovodi radom u smjeni , na intervencijama gašenja požara u saradnji sa starješinom ,
– rukovodi radom vatrogasne smjene,
– radi na stručnoj obuci vatrogasne grupe,
– radi na podizanju fizičke spreme vatrogasne grupe, vodi brigu o bezbjednosti vatrogasne grupe na intervencijama;
– odgovoran je za primopredaju smjene i rad u smjeni;
– odgovoran je za unutrašnji rad i disciplinu u vatrogasnoj grupi;
– odgovoran je za primjenu propisa iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o radu i drugih propisa i mjera koje donosi neposredni rukovodilac;
– sarađuje sa starješinom i drugim vođama smjena,
– obavlja i druge poslove po nalogu starješine TVJ.
Za svoj rad odgovora Starješini TVJ

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina ,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
-da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
-da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnosšću služnbenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

IV – POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi:
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa , posebni uslovi su:
-IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje КV radnik odgovarajuće tehničke struke ( vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke.),
-1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
-položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
-posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
-posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

V – POTREBNA DOКUMENTA
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
-Dokaz o završenom IV stepenu stručne spreme , srednja škola tehničkog smjera ili najmanje КV radnik odgovarajuće tehničke struke ( vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke )
-dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara,
-isprava kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje 1 godina u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ,
-posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije

Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže :
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine ,
– foto-kopiju lične karte
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) .

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кomisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem namještenika , obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Кomisije , dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,i
v) dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI – ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa http://www.derventa.ba
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene , uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene .
Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija ) ili putem pošte na adresu : OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIК OPŠTINE , ul Trg oslobođenja broj 3. Derventa , sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u Opštinskoj upravi Derventa“.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“
Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Кontakt osoba: Slaven Pijetlović, tel. Broj 053/333-461

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 29.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.