fbpx

Viši asistent za naučnu oblast: ‘’Uzgajanje šuma i urbanog zelenila’’ (m/ž) Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Sarajevu Šumarski Fakultet Sarajevo raspisuje konkurs za:

Viši asistent za naučnu oblast: ‘’Uzgajanje šuma i urbanog zelenila’’ (m/ž) Sarajevo

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana  201. i 202.  Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Prijedloga Vijeća fakulteta broj: 01/6-932/20 od dana 08.04.2020. godine i na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-9-55/20 od dana 29.04.2020.godine u Sarajevu raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 1. VIŠI ASISTENT za naučnu oblast: ‘’Uzgajanje šuma i urbanog zelenila’’…………1 izvršilac

(radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/17) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11. 2018. godine):

A.) Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3.5 i uvjeti navedeni u članu 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor višeg asistenta, kandidat prilaže dokaze da ispunjava minimalne uslove za izbor, kako slijedi:

 1. a) Biografiju/životopis (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
 2. b) Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju;
 3. c) Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome stečene van područja BiH;
 4. d) Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;
 5. e) Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;
 6. f) Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 7. g) Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
 8. h) Izvod iz matične knjige rođenih;
 9. i) Uvjerenje o državljanstvu.

Napomena:  Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

 • Kandidat je dužan da pored navedene dokumentacije dostavi i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
 • Član akademskog osoblja u zvanju asistenta može biti izabran u zvanje višeg asistenta i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u zvanje višeg asistenta i ako je proveo u nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili ako je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija.
 • Uslovi za izbor kandidata u akademsko zvanje viši asistent utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i članovima 192., 193., 194. i 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično na protokol, soba 115/I  ili putem preporučene pošte na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

ZAGREBAČKA br. 20,

71 000, SARAJEVO

SA NAZNAKOM:

“Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koju konkuriše”.

Detaljnije informacije i upute možete dobiti putem kontakt telefona: 033/812-492.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: web stranica Fakulteta

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.