fbpx

Viši laborant na institutu „Safet Krkić“

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje natječaj za:

Viši laborant na institutu „Safet Krkić“

Dnevni avaz, 18.03.2020.

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 69. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 19. tačkom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 101-666/20 od  28.2.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
viši laborant na institutu
„Safet Krkić“ na
Fakultetu informacijskih tehnologija na
Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Raspisuje se konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru –  1 izvršilac.

OPIS POSLOVA:

priprema i demonstrira laboratorijske vježbe za studente;
priprema praktikume i druge materijale potrebne za vježbe za studente;
zajedno sa laborantom, vrši izradu modela potrebnih za eksperimentalni dio vježbi;
pomaže studentima u izradi završnih radova svih ciklusa studija;
planira, organizuje, provodi i dokumentuje poslove koji se odnose na laboratorijske analize;
obavlja standardna ispitivanja u laboratoriju;
obrađuje izvještaje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja;
kontroliše i potpisuje izlazne dokumente sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja;
učestvuje u izradi i implementaciji projekata, te obavlja organizacione i stručne poslove za pravilno izvođenje projekta;
učestvuje u pisanju izvještaja o stepenu implementacije projekta i finalnih izvještaja na projektima;
daje ocjenu stanja laboratorije i laboratorijske opreme te stepen iskorištenosti opreme u naučno
nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu;
obavlja i druge poslove po nalogu dekana i prodekana.
Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

VSS/VŠS odgovarajućeg smjera sa jednom godinom radnog iskustva i
poznavanje stranog jezika – nivo B1 i rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
Uvjerenje Suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenom random mjestu,
Ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX 1. Ustava BiH,
Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi,
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.
Napomena: Kandidat koji bude izabran će po okončanju konkursne procedure dostaviti:

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i
Ljekarsko uvjerenje.
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU,
SJEVERNI LOGOR B.B.,
88104 MOSTAR
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
Viši laborant na institutu
„Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“
u Mostaru –  NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevni avaz” i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 18.03.2020.

Izvor:  www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.04.2020

Datum objave: 23.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.