fbpx

Viši referent, Komunalni redar Mostar

Ovaj oglas je istekao

Grad Mostar

Viši referent, Komunalni redar Mostar

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

J A V N I  O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

1.Viši referent – vozač gradonačelnika – 1 izvršitelj

2.Viši referent za mjesnu samoupravu – 5 izvršitelja – tajnik mjesne zajednice

3. Viši referent – analitičar prihoda – 1 izvršitelj

4. Komunalni redar – 2 izvršitelja

Opis poslova za poziciju 1.

  • upravlja motornim vozilom i održava njegovu tehničku ispravnost, poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje kvarova na vozilu, obavlja poslove sukladno Pravilniku o korištenju motornih vozila Gradske uprave, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i Glavnog savjetnika Grada

Opis poslova za poziciju 2.

  • obavlja administrativno-tehničke poslove u mjesnoj zajednici, vrši prijem građana, osigurava potpuno i blagovremeno informiranje građana mjesne zajednice po nalogu gradskih odjela/ službi, prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice, na terenu neposredno prikuplja ili sudjeluje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za gradske odjele/službe, Gradsko vijeće grada Mostara ili njegova povjerenstva, vodi evidencije prijave i odjave boravka sa područja mjesne zajednice, sve planirane i druge aktivnosti realizira blagovremeno vodeći pri tome prvenstveno računa o zahtjevima, potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice, predlaže aktivnosti usmjerene na dalji razvoj lokalne samouprave,a posebno većeg učešća građana u odlučivanju, vrši poslove i participira u poslovima obrane i civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odgovara za dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice i drugim subjektima, redovito dostavlja Gradskoj upravi izvješća o radu, aktivnostima i planovima mjesnih zajednica.

Opis poslova za poziciju 3.

  • prikuplja, kontrolira dokumentaciju i vrši evidenciju izlaznih faktura i ostale dokumentacije po dospjelim potraživanjima po osnovu naknada, taksi i ostalih usluga organa uprave u Glavnoj knjizi trezora, vodi evidenciju uplata po izlaznim fakturama i rješenjima po komitentima, ažurira evidencije dospjelih potraživanja, prati bilansne i vanbilansne pozicije i vrši njihovo usaglašavanje, sačinjava IOS-e komitentima, učestvuje u praćenju naplate, osigurava podatke proračunskim korisnicima neophodne za realizaciju naplate potraživanja, učestvuje u vođenju baze podataka, osigurava i druge podatke za izradu izvještaja i analiza po prometu, dugovanjima, dospijeću i ostalih izvještaja po nalogu šefa, obavlja poslove u sistemu Trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije u odgovarajućem modulu, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Opis poslova za poziciju 4.

  • Vrši kontrolu nad provođenjem komunalnog reda kod svih osoba koje su prema odredbama odluke jedinica lokalne samouprave o komunalnom redu odgovorne za stanje i održavanje komunalnog reda na javnim površinama, saslušava i uzima izjave od odgovornih i drugih osoba, uzima u postupak prijave i zahtjeve građana i pravnih osoba, te o postupanju s njima obavještava podnositelja prijava i zahtjeva, upozorava građane i pravne osobe na ponašanje propisano odredbama odluke o komunalnom redu, obavještava komunalnog inspektora o slučajevima nepoštivanja i neizvršavanja odredbi odluke o komunalnom redu, preuzima druge mjere i radnje za koje su ovlašteni odredbama Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK/Ž, podzakonskim propisima i aktima na osnovu ovog Zakona, obavlja druge poslove po nalogu šefa službe

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za vršenje poslova radnoga mjesta, da u posljednje dvije godine od objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete

Za poziciju 1.

  • završena srednja škola, deset mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole, položen državni ispit za vozača, položen vozački ispit B kategorije

Za poziciju 2.

  • završena srednja škola, (gimnazija, upravna, ekonomska, strojarska, građevinska, prometna, trgovačka, elektro-tehnička i turističko-ugostiteljska), deset mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za poziciju 3.

  • završena srednja škola ekonomskog smjera, gimnazija, upravna, tehnička, IV stupanj, deset mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za poziciju 4.

  • završena srednja škola, IV stupanj, gimnazija, upravna, ekonomska ili tehnička škola, deset mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru Potrebna dokumentacija

Za pozicije 1., 2., 3. i 4 kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. prijava (sa naznakom za poziciju za koju se prijavljuje) te kratki životopis

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. diploma o završenoj srednjoj školskoj spremi

5. uvjerenje ili potvrda o radnom stažu

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za SSS

7. certifikat o poznavanju rada na računaru

8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH

9. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini

10. dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta

Napomena: Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obaviti će se intervju. Primljeni kandidati za pozicije 1., 2., 3. i 4 podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Mostara ili slati preporučeno putem pošte na adresu:

Grad Mostar (Pisarnica)

Adema Buća br.19

88 000 Mostar

sa naznakom „ Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru“

Večernji list, 27.10.2020.

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

U Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru broj: 02-30-13236/20 objavljenom u „Oslobođenju“ i „Večernjem listu“ od 26.10.2020. godine te na web stranici Grada Mostara od 23.10. 2020. godine vrši se ispravka u dijelu u kome se navodi Potrebna dokumentacija i to u točkama 6. i 7. tako da glase:

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za SSS (osim za poziciju 1.)
7. certifikat o poznavanju rada na računaru (osim za poziciju 1.)

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave ove ispravke.

Ostale odredbe javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.