fbpx

Viši referent – likvidator u Sektoru za materijalno-financijske poslove sa mjestom rada u sjedištu uprave Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Viši referent - likvidator u Sektoru za materijalno-financijske poslove sa mjestom rada u sjedištu uprave Sarajevo

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove broj: 01-02-1-05522/2014 od 06.02.2015, 01-02-1-01884/2017 od 15.09.2017. godine, 01-02-1-05133/2018 od 31.12.2018. godine i 01-02-1­02435/2019 od 27.02.2020. godine, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

I

Federalna uprava za inspekcijske poslove raspisuje javni oglas za prijem namještenika na sljedeća radna mjesta:

1. Viši referent – likvidator u Sektoru za materijalno-financijske poslove sa mjestom rada u sjedištu uprave – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši materijalnu i formalnu kontrolu finansijsko-materijalne dokumentacije za plačanje i priprema je za vefikaciju od strane ovlaštenih lica, vodi knjigu KUF-a i KIF-a,„ popunjava narudžbenice za nabavke roba i ustuga u skladu sa potrebama, vrši kontrolu obračuna putnih troškova, vodi evidenciju svih troškova po osnovnim organizacionim jedinicama Uprave, vrši unos odobrene i kontirane dokumentacije u propisane obrasce i vrši unos u Trezorsku aplikaciju, vrši usaglašavanje potraživanja i obaveza Uprave sa kupcima i dobavljačima roba i usluga i o tome sastavlja izvještaj otvorenih stavki, vrši odlaganje finansijsko-materijalne dokumentacije, poslovnih knjiga i izvještaja na način kako je to propisano zakonom, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.

Uvjeti za vršenje posla: SSS, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje deset mjeseci radnog staža, strani upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

2. Viši referent za administrativne poslove u Sektoru za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove u sjedištu Uprave – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prikuplja od svih organizationih jedinica izvještaje i planove rada (mjesečne, polugodišnje i godišnje) kao i prijedloge godišnjih planova nabavki i iste obrađuje, dostavlja organizacionim jedinicama uputstva i instrukcije direktora u vezi izrade ad hoc pojedinačnih izvještaja, informacija, prati njihovu dinamičku realizaciju i prikuplja iste radi analiza i objedinjavanja, vrši formalnu kontrolu ispravnosti izvještaja i planova u pogledu definisanih okvira i rokova, priprema elemente dokumentacije za rad komisije za nabavke, obavještava članove komisije i učesnike po javnim pozivima o njihovom učeešću na javnom otvaranju ponuda te vodi zapisnike sa sjednica komisije za nabavke, vodi ažurnu evidenciju dostavljanja planova i izvještaja unutar Uprave kao i dostave istih resornim ministarstvima i Vladi Federacije BiH, vodi evidenciju prisustva i završenih seminara i drugih oblika obučavanja i osposobljavanja inspektora, drugih državrtih službenika i namještenika iz oblasti inspekcijskog nadzora, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.

Uvjeti za vršenje posla: SSS, gimnazija, birotehnička, ekonomska, upravna, saobračajna ili elektrotehnička škola ili VKV vozač, najmanje deset mjeseci radnog staža, stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

II

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u članku 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05), kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije):

 • Prijavu,
 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • lzvadak iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • Uvjerenje o radnom stažu,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Vozačka dozvola,
 • lzjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci),
 • lzjava da osoba nije obuhvaćena odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovina – za sve pozicije (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci).

III

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Avaz”, „Oslobođenje” i „Večernji list”.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se na adresu:

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima ef. Čurćića br.  6

71 000 Sarajevo

sa naznakom za „Javni oglas za prijem namještenika”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IV

Kandidati koji budu izabrani duž.ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdato od strane nadležnog suda prije stupanje u radni odnos.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe sukladno članku 32. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.