fbpx

Viši referent – upisničar za unos podataka Čapljina

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Čapljini

Viši referent – upisničar za unos podataka Čapljina

Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13 i 52/14), članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u

Općinskom sudu u Čapljini

 1. Viši referent – upisničar za unos podataka – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji  BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)

Posebni uvjeti:

 • SSS, IV stupnja, Gimnazija, Ekonomska ili Upravna škola
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme
 • poznavanje   rada na računaru
 • položen stručni ispit za nemještenike

Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit može se prijavitri na Javni oglas, ali je dužan ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

 • svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS – IV stupnja,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računarima,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u tijelima državne službe u FBiH za SSS IV stupnja,
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu nakon završene srednje škole,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH odnosno BiH,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Napomena: Shodno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-K ( „Sl. novine HNK/Ž br. 06/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.

Rok i adresa dostave:

Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju svih uvjeta oglasa kandidati mogu dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijelom području F BiH, putem prijemnog ureda suda ili putem pošte na adresu

Općinski sud u Čapljini

Ulica Ruđera Boškovića br. 12

88300 Čapljina

sa naznakom

„ZA JAVNI OGLAS – ne otvarati“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.11.2020

Datum objave: 26.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.