fbpx

Viši referent-vozač, Referent za administriranje i koordiniranje Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 23. i 24. Zakona o namještenicima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/05), a u svezi s Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o davanju suglasnosti Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca za prijem u radni odnos namještenika broj: 01-1-02-770/21 od 22.03.2021. godine to članka 58. i 62. Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji poslova Ministarstva za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 12-01-02-246/15 od 29.01.2015. godine i broj: 12-01-02-1895/17-8 od 21.06.2016. godine, ministar za pitanja branitelja/ boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona raspisuje J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Viši referent-vozač, Referent za administriranje i koordiniranje Mostar

Na temelju članka 23. i 24. Zakona o namještenicima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05), a u svezi s Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o davanju suglasnosti Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca za prijem u radni odnos namještenika broj: 01-1-02-770/21 od 22.03.2021. godine to članka 58. i 62. Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji poslova Ministarstva za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 12-01-02-246/15 od 29.01.2015. godine i broj: 12-01-02-1895/17-8 od 21.06.2016. godine, ministar za pitanja branitelja/ boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca

Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

I. Naziv radnog mjesta

Pozicija 01. Viši referent-vozač – 1 (jedan) izvršitelj

Pozicija 02. Referent za administriranje i koordiniranje – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova

Pozicija 01.

 • obavlja poslove vozača motornih vozila za potrebe Ministarstva,
 • vodi brigu o ispravnosti i čistoći motornih vozila i pravodobno prijavljuje nastale kvarove i nedostatke,
 • vodi naloge i svu propisanu evidenciju – prijeđena kilometraža, utrošak goriva, maziva, u tijeku čekanja osoba koje vozi ne napušta vozilo,
 • pravodobno izvješćuje nadležne u Ministarstvu o potrebi registracije vozila, u vrijeme kad ne vozi dežura u prostoru određenom za vozače, obvezan je odmah nakon obavljenog službenog puta opravdati putni nalog,
 • vrši dostavljanje pismenih i drugih pošiljki uz uporabu vozila, a prema rasporedu koji utvrđuje ministar i tajnik Ministarstva,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.

Pozicija 02.

 • vrši operativno tehničke poslove, obavlja kompjutorsko arhiviranje podataka iz djelokruga rada Kabineta,
 • vrši administriranje, koordiniranje i arhiviranje podataka iz djelokruga rada Kabineta.

Uvjeti za obavljanje poslova

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovina,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za pitanja branitelja/boraca,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBIH, odnosno BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava BiH.

Pored općih uvjeta kandidati moraju i ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01.

 • SSS, VKV, prometna škola-smjer vozač motornih vozila ili strojarski smjer ili druge škole tehničkog smjera,
 • položen ispit za vozača „B” kategorije,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Za poziciju 02.

 • SSS, IV stupanj, završena Ekonomska škola, Gimnazija, Upravna, Strojarska ili Elektro škola,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen stručni upravni ispit.

Prijava na Javni oglas

Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kratki životopis, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diploma/svjedodža o završenoj školi
 • Dokaz o radnom stažu,
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B” kategorije (za poziciju 01.),
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (za poziciju 02.),
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (za poziciju 02.),
 • Ovjerena izjava kandidata kojom kandidat potvrđuje da u posljednje dvije godine od objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH,
 • Ovjerena izjava kandidata kojom kandidat potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom IX. 1. Ustava BiH.

Kandidati koji ostvaruju pravo na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-K”, broj: 6/18) dužni su pored obvezne prijave na Javni oglas dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz narečenog Zakona.

U radni odnos može se primiti kandidat koji nema položen stručni ispit s tim da je isti dužan položiti kako je predviđeno člankom 32. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave s potrebnim dokumentima dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave Javnog oglasa osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca

Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Krpića br. 3

88 000 Mostar

sa naznakom

„Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno vrijeme u

Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca

Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

– NE OTVARATI, OTVARA POVJERENSTVO”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.