fbpx

Viši referent za arhivsko poslovanje Mostar

Ovaj oglas je istekao

Pedagoški zavod Mostar

Viši referent za arhivsko poslovanje Mostar

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, br. 4/05), i čl. 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Pedagoškog zavoda Mostar (br.01-1-02-1904/18 od 27.07.2018. godine) v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, objavljuje

JAVNI   OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika u radni odnos

na neodređeno vrijeme u Pedagoškom zavodu Mostar

1. Viši referent za arhivsko poslovanje – 1 izvršilac

UVJETI

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidat treba da ispunjava slijedeće uvjete:

 • SSS – (IV ili III stepen)
 • Položen arhivistički ispit
 • 10 mjeseci radnog iskustva nakon završene srednje škole

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. uvjerenje o državljanstvu BiH
 2. rodni list
 3. svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
 5. uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu
 6. potvrda o radnom stažu nakon završene srednje stručne spreme
 7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini
 8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR

Sjeverni logor br. 116

88 000  M o s t a r

„Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika – NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.05.2020

Datum objave: 14.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.