fbpx

Viši referent za praćenje požara u županiji Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:49/05), i Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije broj: broj: 17-01-04-36-797/18  od 7.9.2018. god.,  ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e

Viši referent za praćenje požara u županiji Mostar

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:49/05), i Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije broj: broj: 17-01-04-36-797/18  od 7.9.2018. god.,  ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e

Radna mjesta:

01. Viši referent za praćenje požara u županiji – 1 izvršitelj

02. Viši referent za praćenje požara u županiji – 1 izvršitelj

01. Opis poslova

 • Prati požarno stanje u Županiji, vodi i ažurira  bazu podataka  o požarima i izrađuje  izvješća i druge akte o podacima iz te baze
 • vrši koordinaciju sa vatrogasnim udrugama na području Županije,
 • sudjeluje u akcijama zaštite i spašavanja – zavisno od mjesta nesreće i stupnja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i izvan radnog vremena
 • vrši i druge potrebne poslove i zadaće po nalogu neposrednog rukovoditelja i  ravnatelja.

02. Opis poslova

 • praćenje video-sustava za rano otkrivanje  požara sa nadzornih kamera na području HNŽ-e,
 • Vodi i ažurira bazu podataka o požarima, te izrađuje požarne mape i druge izvještaje i akte o podacima iz te baze,
 • Vrši osnovno održavanje sustava za rano otkrivanje požara,
 • Vrši koordinaciju sa vatrogasnim udrugama sa područja Županije,
 • Sudjeluje u akcijama zaštite i spašavanja – zavisno od mjesta nesreće i stupnja ugroženosti ljudi i materijalni dobara i izvan radnog vremena,
 • Radi u smjenama prema utvrđenom rasporedu rada u Operativnom centru,
 • Vrši i druge potrebne poslove i zadaće po nalogu neposrednog rukovoditelja i  ravnatelja.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 49/05):

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za vršenje poslova radnog
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, i to za:

Poziciju 01. 

 • SSS ili VKV, IV stupanj stručne spreme,
 • završena srednja škola: vatrogasnog, strojasrkog, građevinskog, elektrotehničkog, prometnog ili drugog tehničkog smjera i društvenog smjera,
 • položen stručni  ispit,
 • najmanje  10 mjeseci radnog iskustva,
 • Poznavanje rada na računaru.

Poziciju 02.

 • SSS ili VKV, IV stupanj stručne spreme,
 • završena srednja škola: vatrogasnog, strojarskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalnog, prometnog ili drugog tehničkog smjera i društvenog smjera,
 • najmanje 10 mjeseci radnog iskustva,
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni oglas kandidati trebaju podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjeren preslik): 

 • prijava na javni oglas s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom kandidata
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma o vrsti i stupnju školske spreme,
 • uvjerenje o radnom iskustvu nakon završene tražene školske spreme,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • ovjerena izjava kandidata kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Izabrani kandidat koji se primi u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Izabrani kandidat koji se primi na poziciju radnog mjesta 01. dužan je u roku od 6 mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit za rad u tijelima državne službe.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostaviti osobno ili poštom preporučeno,  na adresu:

Uprava za civilnu zaštitu HNŽ

Stjepana Radića 3

88 000 Mostar

sa naznakom 

„Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa“– ne otvaraj“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.04.2021

Datum objave: 09.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.