fbpx

Viši referent za protokolarne poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Viši referent za protokolarne poslove Sarajevo

Na temelju članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i članka 27. st. (3), (4), (5) i (6) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 06-02-2-606/16 od 27. 9. 2018. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog zaposlenika u Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 06-34-3-416/20 od 5. 2. 2020. godine, Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog zaposlenika

u Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – Sarajevo

1/01 – Viši referent za protokolarne poslove – jedan izvršitelj

Opis poslova i radnih zadataka:

Viši referent za protokolarne poslove obavlja protokolarno-tehničke poslove u vezi s najavom posjeta visokih dužnosnika i izaslanstava i u cilju njihova realiziranja koordinira aktivnosti s Uredom predsjedatelja; vodi evidenciju o najavljenim i učinjenim posjetima i sudjeluje u njihovoj realizaciji te obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik generalnog tajnika.

Viši referent za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku generalnog tajnika.

Opći i posebni uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, viši referent za protokolarne poslove mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • SSS – IV stupanj;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva;
 • položen stručni upravni ispit;
 • znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računalu.

Pripadajuća osnovna plaća: 665,67 KM.

Potrebni dokumenti

Uz popunjen i vlastoručno potpisan prijavni obrazac: koji možete preuzeti OVDJE, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • dokaz o završenoj školi traženog stupnja stručne spreme (nostrificirana diploma, ako škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca)
 • izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog tijela prema mjestu prebivališta i ne starija od tri (3) mjeseca;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda);
 • dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (nije obvezno, dostavljaju samo oni kandidati koji isti posjeduju);
 • dokaz o znanju engleskog jezika;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu.

Liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 30 dana) primljeni kandidat dužan je dostaviti na dan početka rada.

Napomena kandidatima:

Popunjen i potpisan prijavni obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kojeg uvjeta iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad tijelu koje vrši izbor i imenovanje te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

U skladu s člankom 56. st. 4. i 5. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– ako kandidat koji bude primljen u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos;

– zaposleniku koji ne položi stručni, odnosno stručni upravni ispit u utvrđenom roku prestaje radni odnos.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su aplicirali.

Prijave na Javni oglas s traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije do 17. 2. 2020. godine, osobno ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Trg Bosne i Hercegovine br. 1

71000 Sarajevo

uz naznaku

„Prijava na Javni oglas“

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa, kao i kopije traženih dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba zapošljavanja HNŽ/HNK Mostar

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.