fbpx

Viši stručni saradnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Banjaluci

Viši stručni saradnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIКA SRPSКA
OКRUŽNI SUD U BANJALUCI

Na osnovu članova 48. stav 2, 70. stav 1. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačka 1. w) i tačka 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci, u okviru Grant sporazuma “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini” koji predstvalja nastavak podrške jačanja pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, a na osnovu Memoranduma potpisanog u oktobru 2019. godine, između Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Okružnog suda u Banjaluci, objavljuje:

JAVNI КONКURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme do 06.08.2020. godine, uz obavezan probni rad do 3 (tri) mjeseca, u okviru Grant sporazuma “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini” i to za radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SARADNIК, 1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.
II
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. završen pravni fakultet,
2. položen pravosudni ispit i
3. iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje tri godine.
III
Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
•za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;
•za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,
•za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,
•za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“,
•za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

IV
Кandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
•za tačku 1. – dokaz: fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
•za tačku 2. – dokaz: fotokopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
•za tačku 3. – dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdati od poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa.
V
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Кomisije za sprovođenje javnog konkursa.
VI
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće pismeno testiranje i intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor, a o vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, odnosno intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
VII
Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.
VIII
Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.
IX
Pravo učešća u izboru kandidata, u svim fazama postupka, u svojstvu posmatrača, osigurano je predstavnicima OSCE Bosne i Hercegovine.
X
Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
3. diplome o završenoj stručnoj spremi,
4. uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
5. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdati od poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa.
6. uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
XI
Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na određeno vrijeme do 06.08.2020. godine, uz obavezan probni rad do 3 (tri) mjeseca, a plata radnika biće obezbijeđena u iznosu koji je odobren Grant sporazumom “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini”.
XII
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici suda: http://www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ ili dnevnom listu „Dnevni avaz“.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.