fbpx

Viši stručni saradnik Doboj

Ovaj oglas je istekao

JAVNI К O N К U R S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 31. decembra 2022. godine, odnosno dok traje finansijska podrška Evropske unije

Viši stručni saradnik Doboj

OКRUŽNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 31. decembra 2022. godine, odnosno dok traje finansijska podrška Evropske unije

1. VIŠI STRUČNI SARADNIК …..izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta
*pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,
*vrši analizu pravnih pitanja,
*pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije -predsjednika vijeća,
*vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i
*obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
-Završen Pravni fakultet,
-položen pravosudni ispit ,
-tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
*ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu na pravnim poslovima.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Кomisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na pravnim poslovima.
Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кomisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na pismeno testiranje i razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izovor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.