fbpx

Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

  • Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

I OPIS POSLOVA

Opis primarnih obaveza i odgovornosti radnog mjesta Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku su:

a) stara se o održavanju IKT infrastrukture, sigurnosti podataka i stabilnosti sistema;

b) vođenje evidencije o svim komponentama sistema, što uključuje i evidenciju staratelja, korisnika, i evidenciju promjena sistema i komponenti (hardware);

c) dnevno praćenje aktivnosti izrade rezervnih kopija (backup), periodična procjena potreba za izmjenama plana izrade rezervnih kopija, provjere ispravnosti i dostupnosti rezervnih kopija (recovery), testiranje infrastrukture i plana kontinuiteta poslovanja, kao i testiranje plana oporavka, u skladu sa aktima Sektora i Agencije;

d) upravljanje pravima pristupa na mrežnom i sistemskom nivou;

e) upravljanje pravima i sigurnošću korištenja prenosnih i drugih uređaja koji se koriste na mreži Agencije;

f) upravljanje sigurnosnim i drugim rizicima koji se odnose na sistemske resurse i IKT mrežu;

g) praćenje stanja IKT infrastrukture, iskorištenosti kapaciteta, procjena i planiranje potreba operativnih i dugoročnih izmjena ili unapređenja;

h) upravljanje procesima i aktivnostima koje su eksternalizovane, u nadležnosti organizacionog dijela;

i) upravlja prioritetima u radu Tima i daje podršku ostalim korisnicima IKT infrastrukture;

j) obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

II USLOVI ZA RADNO MJESTO

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: VII stepen stručne spreme spreme elektrotehničkog ili informatičkog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje tehničkih standarda, aktivno znanje engleskog jezika, napredna znanja iz oblasti informacionih tehnologija i IKT infrastrukture.

III POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i biografiju sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:

  • diploma o završenom visokom obrazovanju,
  • dokaz o radnom iskustvu, sa opisom poslova koje kandidat obavlja/je obavljao kod poslodavca/poslodavaca.
  • certifikati o poznavanju naprednog poznavanje rada sa Linux platformama, naprednog poznavanja VMware tehnologije, naprednog poznvanja iz oblasti mrežnih tehnologija i sigurnosnih rješenja, ukoliko kandidat posjeduje iste.

Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa dužan će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa internim aktima Agencije, uključujući i ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj sposobnosti.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom može se dostaviti na adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

ul. Zmaja od Bosne 47 b

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas – Viši stručni saradnik u

Timu za infrastrukturu i administraciju u

Odjelu za IKT administraciju i podršku – ne otvarati“.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

V OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uslove tražene javnim oglasom biti će pozvani na testiranje, i izvršit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto Višeg stručnog saradnika u Timu za infrastrukturu i administraciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.