fbpx

Viši stručni saradnik za normativno – pravne poslove Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Radno mjesto: – Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: Izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na odobrenja, saglasnosti, registraciju i druge akte iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja; pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i saobraćaja, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast trgovine, turizma i saobraćaja, izrada materijala kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti trgovine, turizma i saobraćaja, te predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje navedenih oblasti; priprema i realizacija postupka javnih nabavki, priprema tenderske dokumentacije, oglašavanje i prikupljanje ponuda u postupcima nabavki, pružanje neposredne stručne pomoći komisijama za provođenje postupaka javnih nabavki; rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku; obavljanje i drugih poslova po nalogu ministra i sekretara Ministarstva; za svoj rad odgovoran je ministru.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu i to: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2 da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu; 4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto; 5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:  VSS – pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova,  najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci ostvarenog nakon završene visoke stručne spreme,  poznavanje jednog stranog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine FBiH“, br: 51/16 i 59/16),  poznavanje rada na računaru (MS Windows, Excel i dr.).

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla sa naznakom: “ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona sa pozivom na broj: 09-30-8-159/20 ”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.08.2020

Datum objave: 27.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.