fbpx

Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove Cazin

Ovaj oglas je istekao

Gradsko pravobranilaštvo Grada Cazin

Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove Cazin

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Gradskog pravobranilaštva Cazin, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradskom pravobranilaštvu Grada Cazin

3/ 786

Radno mjesto:
– Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove – 2 (dva) izvršioca
Opis poslova: vrši izradu prijedloga svih opštih i pojedinačnih akata iz djelokruga organa u
postupku donošenja rješenja; vrši izradu informacija analiza i izvještaja iz oblasti koje su u
nadležnosti pravobranilaštva; uspostavlja saradnju sa drugim javim organima kao i imenovanim
radnim tijelima radi rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti pravobranilaštva; vodi prvostepeni
postupak po zahtjevima za slobodu pristupa informacijama i vrši druge poslove pravne pomoći iz
nadležnosti gradskog pravobranilaštva; vrši uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencije
u određenoj oblasti za koju je propisana takva evidencija; priprema stručna pravna mišljenja i
objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata; priprema prečišćene tekstove
propisa iz nadležnosti pravobranilaštva, kao i ispravke tih propisa; izrađuje nacrte i prijedloge
pravilnika, odluka, zaključaka i drugih akata i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa odgovarajućim
zakonskim propisima; provodi aktivnosti na organiziranju stručnog usavršavanja, osposobljavanja i
edukacije zaposlenih koje organizira i provodi Agencija za državnu službu; vodi postupak radi
utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim
činjenicama; aktivno sudjeluje i pomaže pravobraniocu u svim sudskim parnicama i u žalbenim
postupcimau kojima se Grad pojavljuje kao tuženik ili tužitelj, priprema dokazni materijal i dostavlja
ga pravobraniocu; priprema pravobraniocu propise koji se tiču pojedinih slučajeva; na temelju
pretpostavki koje ukazuju na postojanje osnova za sudskim postupkom, proaktivno radi na
utvrđivanju činjenica i potreba za pokretanje takvog postupka, pronalaženje dokaza, te u osnovnim
slučajevima inicira putem pravobranioca pokretanje sudskog postupka, a u cilju zaštite gradskih
resursa i sredstava, te koordinira rad sa strankama pravobranioca; vrši prijem, otvaranje,
zavođenje pristigle posšte u upisnik predmeta i predaje istu gradskom pravobraniocu; formira,
označava i sređuje spis predmeta, te vodi evidenciju o kretanju i zaduženju predmeta i brine se da
se upisnici, imenici i druge pomoćne knjige vode pravilno, jednoobrazno tačno i ažurno; vodi
evidenciju o pečatima, čuva ih i odgovara za njihovu pravilnu upotrebu; odgovara za zakonito,
blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu
gradskog pravobranioca i zamjenika pravobranioca.
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi:
– VSS-VII stepena ili diploma visokog obrazovanja, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS
bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
– položen stručni ispit,
– radno iskustvo na poslovima struke najmanje 2 (dvije) godine,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs,
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim
konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradskom pravobranilaštvu Grada Cazin: 139/19”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.