Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima Banja Luka

 

OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima – 1 izvršilac

– Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.

I OPIS POSLOVA:
-zastupa Univerzitet, organizacione jedinice u postupku pred sudovima, državnim organima uprave i drugim institucijama u predmetima u kojima je Univerzitet ili organizaciona jedinica stranka u sporu,
-prati, proučava i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada Univerziteta i organizacionih jedinica,
-sastavlja podneske (tužbe, žalbe, predstavke i drugo), te podnosi iste nadležnim tijelima i institucijama,
-vrši administrativno-pravne poslove u vezi sa upisom u sudski registar Univerziteta i organizacionih jedinica, te svih promjena u sudskom registru,
-izrađuje odluke i rješenja rektora i Upravnog odbora Univerziteta kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa opštim aktima Univerziteta,
-daje uputstva i pruža stručnu pomoć u izradi odluka, rješenja, ugovora i drugih akata iz oblasti rada Službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove,
-obavlja i sve druge poslove po nalogu generalnog sekretara i rukovodioca službe.

II MJESTO RADA:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV POSEBNI USLOVI:
-Završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva i obučenost za rad na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
-Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;
-Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
-Uvjerenje o radnom iskustvu,
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA КONКURS, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/visi_strucni_saradnik_za_poslove_pred_sudovima_i_drzavnim_organima_-_u/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.12.2018

Datum objave: 28.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.