Viši stručni saradnik za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije Zenica

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Viši stručni saradnik za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije Zenica

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

5 / 726

– Viši stručni saradnik za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja stručne pravne i opšte poslove važne za funkcioniranje i rad Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog ministarstva, i u okviru toga: neposredno učestvuje u pripremi i stručnoj obradi svih sistemskih pitanja koja služe kao priprema podloge za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata, kada se kao obrađivač tih propisa pojavljuje Ministarstvo i vrši nomotehničku obradu istih, neposredno učestvuje u pripremi i stručnoj obradi prijedloga i stručnih mišljenja u vezi primjene zakona i drugh propisa iz djelokruga rada Sektora za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije, prati propise, učestvuje u pripremi i stručnoj obradi prijedloga akata koji se odnose na
prava, obaveze i odgovornosti službenika i namještenika Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog ministarstva uključujući i organizaciju i realizaciju poslova i zadataka vezanih za imenovanje ispitnih komisija kao i drugih komisija i stručnih radnih tijela iz djelokruga poslova i zadataka Sektora za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije, vodi službenu dokumentaciju i evidenciju vezanu za povjerene poslove i zadatke iz djelokruga
rada, radi na izradi godišnjeg programa rada, mjesečnih planova rada te godišnjih i mjesečnih izvještaja o radu Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog ministarstva, prati realizaciju
programa i plana rada, odluka i zaključaka Vlade i Skupštine, te zaključaka i rješenja ministra, sekretara, i pomoćnika ministra u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije odnosno šefa Odsjeka, izrađuje izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz djelokruga rada Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog ministarstva, obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom ili drugim propisom naloži neposredni rukovodilac, poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2015, za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije i šefu odsjeka.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
-VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja-ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni fakultet cestovnog smjera,
-najmanje 2 godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na istim ili sličnim poslovima,
-poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se
informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br 10/18)
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata, koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2018

Datum objave: 29.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.