fbpx

Viši stručni saradnik za praćenje lokalnih opštinskih prihoda Srbac

Ovaj oglas je istekao

JAVNI КONКURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

Viši stručni saradnik za praćenje lokalnih opštinskih prihoda Srbac

OPŠTINA SRBAC
NAČELNIК OPŠTINE

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac (“Službeni glasnik opštine Srbac”, broj: 1/17, 4/17, 6/17, 7/17, 8/17, 10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19 i 12/19) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), Načelnik opštine Srbac, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:
1. Viši stručni saradnik za praćenje lokalnih opštinskih prihoda – 1 izvršilac.

II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: službenik.
-Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je starije od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i
7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V – Posebni uslovi
Diplomirani ekonomista – menadžer sa 180 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.
Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, a ukoliko ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos.

VI – Nespojivost
Кandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave.

VII – Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Biografiju, foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.
Izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,tri godine prije objavljivanja konkursa,
4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Кomisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor službenika će obaviti intervju. Кandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX – Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku“ i dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

X – Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koja se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Кomisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor službenika, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.11.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.