Viši stručni saradnik za procjenu rizika, naučne podatke i laboratorije Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Viši stručni saradnik za procjenu rizika, naučne podatke i laboratorije Sarajevo

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za procjenu rizika, naučne podatke i laboratorije

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi akata iz oblasti procjene rizika, naučnih podataka i laboratorija; Učestvuje u izradi inicijativa u cilju unapređenja rada; Učestvuje u izradi godišnjeg plana i mjesečnih planova; Učestvuje u unošenju naučnih podataka u baze podataka i obradi naučnih podataka i podataka od laboratorija; Učestvuje u prikupljanju i obradi svih vrsta podataka iz nadležnosti odsjeka, kao što su: laboratorijske analize hrane, pojave oboljenja uzrokovanih hranom, pojave oboljenja zoonoza, i slično. Učestvuje u aktivnostima razvoja i unaprijeđenja naučnih baza podataka, i razvoja i primjene jedinstvene metodologije procjene rizika. Učestvuje u poslovima procjene rizika. Učestvuje u pripremi naučnih mišljenja. Na bazi procjene rizika učestvuje u pripremi monitoring programa iz Programa rada Agencije. Na osnovu provedenih monitoring programa učestvuje u pripremi izvještaja i radu na procjeni rizika. Učestvuje u pripremi mišljenja i drugih akata iz nadležnosti institucije. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog pretpostavljenog. Za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen stručne spreme prirodno-matematički (smjer biologija, hemija), poljoprivredni, veterinarski, tehnološki (smjer prehrambeni) ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa istog fakulteta Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; vrlo dobro poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

 

1/02 Viši stručni saradnik za upravljanje rizicima, hitnim slučajevima i sljedivost

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi propisa iz oblasti sigurnosti hrane koji se javno objavljuju i po potrebi priprema i druge akte; Po potrebi predlaže izmjene u propisima i općim aktima; Po potrebi učestvuje u provođenju upravnog postupka, uključujući i posebne ispitne postupke; Učestvuje u izradi inicijativa u cilju unaprijeđenja rada; Učestvuje u pripremi godišnjeg plana i mjesečnih planova; Prati usklađivanje propisa iz oblasti sigurnosti hrane u BiH sa propisima iz oblasti sigurnosti hrane EU. Učestvuje u pripremi višegodišnjih i godišnjih nacionalnih kontrolnih planova, Radi na implementaciji monitoring planova iz programa rada Agencije. Učestvuje u pripremi odgovora na upite vezano za implementaciju propisa iz nadležnosti Agencije. Učestvuje u radu radnih tijela sistema brzog uzbunjivanja iz oblasti sigurnosti hrane (RASFF, INFOSAN drugih sistemima. Obavlja i druge poslove po nalogu neposredno pretpostavljenog. Za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme poljoprivredni, veterinarski, tehnološki (prehrambeni smjer) ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa istog fakulteta Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje240 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Mostar

Napomene za sve kandidate:

–      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

–      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

–      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za sigurnost hrane BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

–       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

–       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita(«Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 03.04.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za sigurnost hrane BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine»

Kneza Višeslava bb,

88000 Mostar

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5176%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-agenciji-za-sigurnost-hrane-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.04.2019

Datum objave: 26.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.