fbpx

Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Opština Novi Grad raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije Novi Grad

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana
66. Statuta Opštine Novi Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad”, broj
2/17), načelnik opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u
Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

I – Raspisuje se Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu
službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad na neodređeno vrijeme,
za radno mjesto:
– viši stručni saradnik za sport i
nevladine organizacije ………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova i radnih zadataka
Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 34. Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Novi
Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad”, br. 9/18, 12/18, 3/19, 8/19, 9/19,
1/20, 2/20 i 7/20).
III – Opšti i posebni uslovi
1) Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
2) Posebni uslovi:
– VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa
najmanje 180 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a
nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz
obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja.
Ako kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu
radni odnos.
IV – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom
o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.
V – Potrebna dokumentacija
1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koji kandidati mogu preuzeti sa službene
internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske
(Obrazac broj 1).
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
2) Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine i potpisane izjave:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobrio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
4. da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu
nespojivost i sukob interesa,
koje su sastavni dio prijave na Javni konkurs.
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.
3) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti
stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
27.11.2020. OGLASNI DIO – Broj 117 III
3. isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se
vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je
stečeno radno iskustvo),
4. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.
VI – Postupak izbora kandidata
1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa
Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kog se utvrđuju sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom
radnom mjestu.
2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku
od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerene izjave iz tačke V stav 2) t. 1, 3. i 4. Javnog konkursa, uvjerenje o
opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično
djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično
djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.
4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.
VII – Rok i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Novi Grad http://
www.opstina-novigrad.com/.
Prijave se dostavljaju lično na protokol ili poštom, na adresu: Opština
Novi Grad, Ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za
popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.
Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Ljiljana
Janković, samostalni stručni saradnik za ljudske resurse, tel. 052/720-906.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 01-120-7/20
6.11.2020. godine Načelnik opštine,
Novi Grad Miroslav Drljača, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 117

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2020

Datum objave: 27.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.