fbpx

Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Novi Grad raspisuje javni konkurs za popunu upraženjenog mjesta

Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), članova 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 6., 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) i člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 2/17), načelnik opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to za radna mjesta:

1. Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije (1 izvršilac)

II – Opis poslova i radnih zadataka
Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 9/18, 12/18, 3/19, 8/19, 9/19, 1/20, 2/20 i 7/20).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti i posebni uslovi
Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hrecegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi:
-VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova;
-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
-položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
-poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

V – Potrebna dokumentacija
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i potpisane izjave:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;
-da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.
Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenoj stručnoj spremi;
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/11, 85/11 i 7/15);
-isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
-isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI – Postupak izbora kandidata
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4. Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII – Rok i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Opštine Novi Grad http://www.opstina-novigrad.com/.
Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.
Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Ljiljana Janković, Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-906.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.