fbpx

Viši stručni saradnik za termo-energetiku u Sektoru za razvoj aerodroma Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 3., 5. i 6. Pravilnika o radu J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo raspisuje J A V N I K O N K U R S za prijem u radni odnos na radno mjesto:

Viši stručni saradnik za termo-energetiku u Sektoru za razvoj aerodroma Sarajevo

Na osnovu čl. 3., 5. i 6. Pravilnika o radu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo,
J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

I
1. Viši stručni saradnik za termo-energetiku u Sektoru za razvoj aerodroma – jedan radnik na
neodređeno vrijeme, sa početkom rada nakon okončanja konkursne procedure;
Probni rad: u trajanju od četiri mjeseca;
Opis poslova radnog mjesta:
– Organizuje, koordinira i učestvuje u izradi analiza, bilansa, poboljšanja i unapređenja postojećih
termo-energetskih resursa, njihove racionalne iskorištenosti i optimizacije, rada i potrošnje
energenata;
– Izrađuje planske i investiciono-tehničke dokumente i projekte;
– Učestvuje u izradi tehničkih podloga za tendersku dokumentaciju za javne nabavke iz domena
termo – energetike;
– Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora za koje je osposobljen.
II
Shodno članu 78. tačka 09.00.04. Pravilnika o radu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o.
Sarajevo kandidati koji apliciraju za radno mjesto iz tačke I ovog Konkursa, pored opštih uslova propisanih
zakonom, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
– Mašinski fakultet – energetski smjer: VSS/MA – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko
obrazovanje vrednovano sa najmanje 240 ETCS bodova;
– položen stručni ispit;
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine;
– osposobljenost za korištenje Microsoft orjentiranih operativnih sistema i aplikativnih modula, a čije
će znanje provjeravati Društvo testiranjem;
– znanje engleskog jezika iz domena poslova koji će se obavljati, a čije će znanje provjeravati
Društvo testiranjem.
III
Prijava za prijem u radni odnos podnosi se isključivo na propisanom, uredno popunjenom i
vlastoručno potpisanom obrascu “Prijava za zapošljavanje”, broj ZR PR 01-3 06 02, koji se može
preuzeti na službenoj web stranici Društva: www.sarajevo-airport.ba, u rubrici “O nama”, podrubrika
„Ljudski resursi“, članak “Prijava za zapošljavanje” – link za preuzimanje obrasca ili lično, na protokolu
Društva.
Ukoliko se prijava ne podnese na propisanom obrascu, ista se neće uzeti u razmatranje.
Uz potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije)
kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz tačke II Konkusa, i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od šest mjeseci);
4. svjedočanstvo ili diplomu o završenoj traženoj stručnoj spremi;
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6. dokaz o traženom radnom iskustvu.
IV
Napomene za kandidate:
a) u pogledu tražene stručne spreme:
Kandidati koji se prijavljuju dužni su dostaviti original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj traženoj
stručnoj spremi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu
studiranja, ovjerene kopije diplome i dodatka diplomi.
Kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene
dokumentacije, obavezno dostaviti ovjerene kopije diplome prvog ciklusa (ili osnovnog
dodiplomskog studija) i dodatka diplomi, čak i ako se konkursom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog
sistema studiranja.
Kandidati koji su obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su
obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, kao dokaz o završenom
obrazovanju dužni su dostaviti isključivo original ili ovjerenu kopiju rješenja o nostrifikaciji/
ekvivalenciji svjedočanstva/diplome izdatog u Bosni i Hercegovini.
b) u pogledu traženog radnog iskustva:
Kao dokaz kojim se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva mogu se dostaviti:
– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti
precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno
iskustvo;
– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko
osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja
(listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li kandidat posjeduje traženo
radno iskustvo;
– pismo preporuke ili druga slična isprava se uzima u obzir kada sadrži sve elemente potvrde ili
uvjerenja.
Sljedeće dokumente ne treba dostavljati jer ne mogu služiti kao valjan dokaz radnog iskustva:
– radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo;
– ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr.
ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa, sporazum, rješenje ili odluku o
prestanku radnoga odnosa, jer dokazuju samo početak/prestanak rada i naziv radnoga mjesta, ne
i njegovo trajanje;
– dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja koji nedvosmisleno ukazuju na traženo
radno iskustvo;
– preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja;
– uvjerenja izdata od strane PIO-a o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji, bez priložene
potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja i stručne spreme iz uvjerenja (listinga).
V
Za provođenje konkursne procedure po ovom Konkursu formiraće se Komisija.
Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos zasnivat će se na razmatranju dostavljene
dokumentacije i održanim testovima: usmenom (intervju), pismenom, kao i testovima poznavanja rada na
računaru i engleskog jezika.
Komisija će ocjenjivati kandidate na osnovu rezultata pokazanih tokom testiranja, nakon čega će sačiniti
listu uspješnih kandidata.
VI
Nakon provedenog postupka odabira najuspješnijeg kandidata koji je aplicirao na radno mjesto iz tačke
I ovog Konkursa, od izabranog kandidata zatražit će se dostavljanje ljekarskog uvjerenja da njegovo
zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta iz tačke I ovog Konkursa,
kao i dokumentacije potrebne za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim
aerodromima u skladu sa Pravilnikom o izgledu, sadržaju, uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja
dozvola za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim aerodromima (“Službeni glasnik BiH” br. 13/11,
77/13 i 85/17).
VII
Rok za podnošenje prijava po Javnom Konkursu je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja.
VIII
Prijave se podnose preporučenom poštom na adresu: J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o.
Sarajevo, Kurta Schorka 36 Sarajevo, Ilidža, sa naznakom – Za Konkurs za popunjavanje radnog mjesta: –
Upisati radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.02.2021

Datum objave: 12.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.