fbpx

Viši stručni suradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH

Na temelju članka 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Generalnog tajništva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom tajništvu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Viši stručni suradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH

Na temelju članka 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Generalnog tajništva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Generalnom tajništvu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

 Odjel za pripremu i praćenje sjednica vijeća

1/01 Viši stručni suradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH

Posebni uvjeti: završen društveni fakultet VII stupanj ili fakultet društvenog smjera po bolonjskog sustavu studiranja s najmanje 180 ECTS bodova, namanje dvije godine radnog iskustvau struci, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na aračunaru po bolonjskom sustavu studiranja s najmanje 240 ECTS bodova; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu.

Status: Državni službenik-viši stručni suradnik

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.117,88 KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za sve kandidate:

–  Pored posebnih uvjeta navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Neovisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sustavu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obvezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja, osim za integrirane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integriranom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz članka 16. stavak 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme,odnosno visokog obrazovanja.

-Za provedbu natječajne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedno (1) Povjerenstvo za izbor.
Potrebni dokumenti  i Ovjereni preslici:

– sveučilišne diplome(nostrificirane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

– dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjereni preslik sveučilišne diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– dokaza o traženoj razini znanja rada na računalu;

 II Vlastoručno potpisani:

-popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uvjeta iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad tijelu koji vrši izbor i imenovanje te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjereni preslici dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokumenti čiji su preslici ovjereni nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Sveučilišne diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati sveučilišnu diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoka naobrazba stečena po Bolonjskom sustavu studiranja.

-U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju osobne iskaznice, obavijest da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa osobnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, također neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažiranja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-U pogledu dokazivanja razine znanja rada na računalu, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računalu, jer isti nije registriran za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedodžbe o završenim razredima srednje škole.

-Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita obvezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uvjeta za postavljenje, sukladno članku 22.stav 1.točka g.Zakona o državnoj službi u institucijama BiH,obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka(ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

-Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, sukladno članku 22. točka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (liječničko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni oglas se sprovodi sukladno Odluci o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka)i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog natječaja, načinu provedbe intervjua i obrascima za provedbu intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit sukladno Odluci. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni natječaj, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se članаk 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13) i članаk 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obvezi polagati javni ispit sukladno odredbama članka 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka koje se dostavlja na intervju, treba  dostaviti najkasnije do 14.04.2021. godine, putem poštanske službe

preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunu radnog mjesta

rukovodećeg državnog službenika u

Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH“

71000 Sarajevo,

Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.04.2021

Datum objave: 23.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.