fbpx

Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove Livno

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture sporta HBŽ

Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove Livno

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva znanosti,
prosvjete, kulture i sporta HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture sporta HBŽ

03/790

-Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje mjerodavnih tijela o stanju
i problemima u računovodstvenoj financijskoj oblasti i predlaže mjere za uređivanje određenih
pitanja kojima se osigurava provedba utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih
akata; prati i usuglašava knjigovodstveno i stvarno stanje i sravnjuje dokumentaciju s
dobavljačima; prati obračun plaća, naknada, poreza i doprinosa proračunskih korisnika te unos
računa – faktura u svezi istih; prati uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i
uplate drugih doprinosa za djelatnike Ministarstva i djelatnike osnovnih i srednjih škola; izrada
projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka i
vršenje tih poslova; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u računovodstveno financijskoj oblasti
i informiranje o stanju u toj oblasti i mjerama koje se poduzimaju; obavlja i druge poslove po nalogu
pomoćnika ministra i Šefa Odjela za računovodstveno – financijske poslove.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS/VII stupanj stručne spreme završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog susatva obrazovanja
koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova-ekonomski fakultet
– najmanje 2 ( dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći
na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju
se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene
u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao
od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ sa pozivom na broj 263/19 “
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.12.2019

Datum objave: 03.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.