fbpx

Voditelj Područja za pravne i administrativne poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

Voditelj Područja za pravne i administrativne poslove Sarajevo

Temeljem članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 6. Pravilnika o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine broj: 01-03-2-02-2-166-3/20 od 16. 4. 2020 i Odluke o potrebi prijema uposlenika broj: 01-1-34-3-208-1/20 od 25. 3. 2020., Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine na 166. sjednici održanoj 15. 5. 2020., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1/01 Voditelj Područja za pravne i administrativne poslove

PODRUČJE ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

1/01 Voditelj Područja za pravne i administrativne poslove

Opis poslova: Za svoj rad odgovara tajniku i Vijeću Agencije, koordinira i kontrolira rad Područja, pruža adekvatnu savjetodavnu podršku članovima Vijeća Agencije za pojedine pravne situacije bilo da se radi o proceduralnim ili suštinskim, daje pravni okvir i obrazloženje za akte i u suradnji s ostalim kompetentnim uposlenicima sudjeluje u njihovoj izradi, zajedno s ostalim voditeljima područja rada priprema nacrte svih odluka, licencija i dozvola Agencije sukladno preporukama i zaključcima Vijeća Agencije, zastupa Agenciju pred nadležnim sudovima, priprema pravna mišljenja u vezi sa svim zahtjevima za izdavanje licencija i odobravanja tarifa kao i u vezi ostalih podnesaka, pruža savjetodavnu podršku članovima Vijeća Agencije u vezi s odnosima s institucijama Bosne i Hercegovine u smislu zaštite i jačanja ovlaštenja Agencije i donošenja odgovarajući propisa, priprema akte po prigovorima i žalbama na odluke Agencije – priprema izvješća i argumente u vezi sa žalbama, prati međunarodnopravnu regulativu iz oblasti poštanskog prometa posebno vezano za EU, priprema i iznosi stavove Agencije po pravnim pitanjima, te kao pravni stručnjak predstavlja Agenciju u radnim tijelima za restrukturiranje tržišta i izradu nacrta pravnih instrumenata, postavlja ciljeve i prati realizaciju ciljeva područja rada i priprema redovita izvješća o tome, priprema pravna mišljenja Agenciji vezano za sva važna pravna i suštinska pitanja, nadgleda proces praktične primjene metodologije za procjenu učinaka u okviru institucije BiH, s ciljem identificiranja eventualnih slabosti i nedostataka, te u slučaju potrebe, predlaže odgovarajuće mjere rukovodnom tijelu institucije s ciljem njihovog prevladavanja i obavlja druge poslove po nalogu tajnika i Vijeća Agencije.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i

Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete kako slijedi:

 • Visoka stručna sprema završen pravni fakultet, VII stupanj složenosti ili ekvivalent od 240 ECTS bodova,
 • Najmanje pet (5) godine radnog iskustva u struci,
 • Položen stručni upravni ispit za rad u tijelima uprave (ukoliko kandidat nema položen stručni upravni ispit, dužan ga je položiti u roku od mjeseci od dana zaključenja ugovora o radu),
 • Poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.688,69 KM

Mjesto rada : Sarajevo

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezu ugovaranja probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Potrebni dokumenti:

 • Kandidat je dužan dostaviti potpisanu prijavu u kojoj će navesti na koje radno mjesto se prijavljuje i kratki životopis. U prijavi je kandidat dužan navesti e-mail adresu i kontakt telefon.
 • Pored prijave i kratkog životopisa kandidat je dužan dostaviti i original ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
 • Fakultetsku diplomu (nostrificiranu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992.),
 • Dokaz o radnom iskustvu u struci (nakon stjecanja VSS),
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • Rodni list,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak (1) Ustava BiH,
 • Ovjerenu izjavu da prestanak prethodnog radnog odnosa nije posljedica izricanja disciplinske mjere (ukoliko kandidat nije u radnom odnosu),
 • Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) dostavlja samo primljeni kandidat na dan početka rada.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti izvornici ili ovjerene preslike izvornika i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci, a uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne može biti starije od 3 mjeseca.

Napomena kandidatima:

Pored posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17).

Javni natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i

Hercegovine, Pravilnika o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine.

Plaće i naknade uposlenika su regulirane Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH

(“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 50/12, 32/12, 42/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18).

Postupak odabira kandidata je reguliran Pravilnikom o radu Agencije i Odlukom o načinu provjere znanja kandidata koji se primaju u radni odnos u Agenciji za poštanski promet BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 21/18).

Kao dokaz radnog iskustva prihvaća se potvrda ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja mora sadržavati podatke iz kojih se bez sumnje može utvrditi je li kandidat radio na poslovima u struci. Podatci iz potvrde/uvjerenja osobito sadržavaju (podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, opisa radnih zadataka, koliko dugo je kandidat obavljao navedene poslove te druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva).

Kao dokaz poznavanja rada na računalu prihvaća se uvjerenje škola ili institucija koje se bave obučavanjem znanja na računalu ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja na računalu ili položenom ispitu informatike u kojem slučaju se može dostaviti ovjerena kopija indeksa. Agencija mora sačuvati dokument u vezi sa postupkom izbora kandidata te se iz tog razloga zaprimljeni dokumenti ne vraćaju kandidatima.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave kompletne i blagovremene podliježu obvezi provjere znanja koju provodi Povjerenstvo za izbor.

O mjestu i vremenu provjere znanja kandidati će se blagovremeno izvijestiti. Agencija će s kandidatima komunicirati pismeno, putem e-maila i putem telefona pa se kandidati pozivaju da u životopisu obvezno navedu kontakt telefon i e-mail adresu. Svu komunikaciju s kandidatima putem telefona Povjerenstvo će zapisnički konstatirati.

Povjerenstvo za izbor će na temelju liste, podnesenih prijava i ispunjena traženih uvjeta sačiniti listu za uži izbor kandidata. Svi kandidati s liste se pozivaju na testiranje. Kandidati koji zadovolje na pismenom dijelu ispita će se pozvati na intervju.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je 8 dana od dana objave u dnevnim tiskovinama.

Javni natječaj će se objaviti i na službenoj stranici Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine www.rap.ba.

Prijave na Javni natječaj se dostavljaju putem pošte preporučeno ili se predaju osobno na adresu:

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 5

71000 Sarajevo

Sa naznakom

“Javni natječaj za prijem uposlenika” – NE OTVARAJ

Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave u kojima preslike tražene dokumentacije nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka roka valjanosti izvornika dokumenta koji se ovjerava te prijave s priloženim dokumentima starijima od roka utvrđenog javnim natječajem.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.05.2020

Datum objave: 26.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.