fbpx

Voditelj produženog boravka Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Vasa Čubrilović” Gradiška

Voditelj produženog boravka Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola ,,Vasa Čubrilović”
G R A D I Š К A, Mihajla Pupina 10,
tel.:051/813 – 313, E-mail :[email protected]

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma, – do 30.06.2020. -4 izvršioca-lice sa iskustvom
2. voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma, – do 30.06.2020. -1 izvršilac-lice sa iskustvom
3. voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma, – do 30.06.2020. -1 izvršilac-lice sa iskustvom
4. voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma, – do 30.06.2020. -1 izvršilac-lice sa iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su
prema članu 5. Pravilnika :
1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom
lične karte;
3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava;
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažmo osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi :
– za nastavnika pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo;
nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
– za nastavnika pod rednim brojem 2.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
– za nastavnika pod rednim brojem 3.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor fizičkog vaspitanja ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
– za nastavnika pod rednim brojem 4.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor engleskog jezika ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zposlenje;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 25.10.2019. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama škole.
Кandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.