fbpx

Voditelj službe pravnih i općih poslova, Referent za obradu podataka u Inkasantskoj službi Vitez

Ovaj oglas je istekao

JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Voditelj službe pravnih i općih poslova, Referent za obradu podataka u Inkasantskoj službi Vitez

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 3.i 6. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 2197 /21. od 16.04.2021 godine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme 1 (jedna godina).
 2. Referent za obradu podataka u Inkasantskoj službi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme 1 godina.

Opis poslova radnog mjesta:

 • organizira i koordinira rad radnika unutar službe, te vrši kontrolu rada radnika u službi;
 • vrši svakodnevni raspored radnika na obavljanju konkretnih poslova i radnih zadataka;
 • vodi evidenciju o nazočnosti i odsutnosti radnika na poslu;
 • vrši izradu tekstova natječaja i oglasa, te organizira objavljivanje i provođenje istih;
 • obrađuje predmete po zahtjevima, molbama, prigovorima i žalbama radnika poduzeća i korisnika komunalnih i drugih usluga upućenih poduzeću;
 • izrađuje ugovore, pojedinačne akte i podneske;
 • izrađuje tekstove ugovora o radu, odluka, rješenja i drugih pojedinaćnih akata za utvrđivanje prva i obveza radnika iz radnog odnosa;
 • radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • dostavlja godišnju specifikaciju materijala i opreme potrebnog  za rad službe, radi na  izradi plana nabave poduzeća za narednu godinu;
 • prati i proučava zakonske i druge propise, opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akta;
 • daje stručna upustva i kontrolira izvršavanje planiranih poslova i zadataka;
 • radi na izradi poslovnih planova poduzeća i izvješća o radu poduzeća;
 • organizira i radi na izradi, provođenju i arhiviranju dokumentacije;
 • organizira i prati vođenje potrebnih registara i poslovnih evidencija poduzeća;
 • vodi matičnu knjigu i drugu potrebnu evidenciju za radnike koji se nalaze u radnom odnosu u ovom poduzeću;
 • prati sklapanje i održavanje poslovnih odnosa sa drugim poduzećima i trećim osobama;
 • izrađuje nacrte i konačne prijedloge općih akta u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje obrazloženje  na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju;
 • po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po pitanju ostvarivanja određenih prava, utvrđivanja obveza i rješavanja sporova;
 • vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća;
 • iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa inspekcijama, državnim i drugim institucijama u okviru svoje nadležnosti;
 • predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • podnosi izvješća o svom radu i o radu službe na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom i šestomjesečnom nivou rukovoditelju sektora i direktoru;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad i rad službe odgovoran je rukovoditelju sektora i direktoru.

 • OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • VSS VII stupanj stručne spreme – visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravnog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računaru
 • organizacijske sposobnosti

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.

Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

 REFERENT ZA OBRADU PODATAKA U INKASANTSKOJ SLUŽBI – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova radnog mjesta:

 • vrši mjesečne obračune na osnovu očitanja mjernih uređaja sa terena, kontrolu obračunatih zaduženja –računa;
 • vrši akontativna zaduženja potrošača, kontrolu i ispravke akontativnih zaduženja;
 • vrši rekapitulaciju obračuna vode i otpada za pravne i fizičke osobe;
 • daje podatke obračuna iz knjige izlaznih računa za obračun PDV-a;
 • vrši štampanje svih mjesečnih računa za pravne i fizičke osobe;
 • vodi evidenciju, prikuplja i čuva prikupljene podatke o korisnicima komunalnih usluga; te ažurira evidenciju  sa svim promjenama podataka o korisnicima komunalnih usluga;
 • vrši unos podataka novih potrošača, korisnika komunalnih usluga (pravnih i fizičkih osoba);
 • surađuje sa inkasatorima i putem inkasatora dolazi do određenih informacija sa terena o svim promjenama vezanim za korisnike usluga;
 • na temelju utvrđenih činjenica uz odobrenje voditelja službe vrši ispravke podataka, grešaka u očitanjima, evidentiranje i zamjene novih vodomjera;
 • analizira predmete za potrebe pravne službe;
 • obavještava nadređenog o promjenama sa terena koje imaju utjecaj na uređenje tužbe;
 • rješava reklamacije stranka, u suradnji sa inkasatorima i tehničkom službom na terenu;
 • vodi razne evidencije po pitanju naplate potraživanja, radi tjedna, mjesečna i godišnja izvješća;
 • redovito priprema pozive za plaćenje, opomene pred isključenje i opomene pred tužbu korisnicima komunalnih usluga koji ne vrše plaćanje računa po dospjeću naplate;
 • prati realizaciju i poduzima potrebne aktivnosti kod ne plaćanja obveza po sklopljenim sporazumima o plaćanju duga u ratama;
 • izravno i telefonski komunicira sa korisnicima u cilju ažuriranja podataka, ispravke grešaka, reklamacije i naplate potraživanja;
 • predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • SSS – IV stupanj stručne spreme ekonomskog ili tehničkog smjera
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru
 • opća zdravstena sposobnost

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.

Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01. i 02. kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
 7. Dokaz o radnom iskustvu u struci.
 8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Izvor: www.szzksbsbk.com.ba

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.04.2021

Datum objave: 19.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.