fbpx

Vodoinstalater, Pomoćni radnik Cazin

Ovaj oglas je istekao

JKP Vodovod doo Cazin raspisje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Vodoinstalater, Pomoćni radnik Cazin

JKP Vodovod doo Cazin
Lojićka bb, 77220 Cazin
Broj: 02-30-29-38/21
Web adresa: https://vodovodcazin.com/
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj:
26/16 i 89/18), člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik
USK“, broj: 7/19 i 11/19) i člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JKP
Vodovod doo Cazin (objavljenog na internet stranici Preduzeća) direktor JKP
”Vodovod” d.o.o. raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u JKP ”Vodovod” d.o.o. Cazin
na neodređeno vrijeme
I
Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na
sljedeća radna mjesta:
1. Vodoinstalater II grupe, 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik, 1 izvršilac
II
Opis poslova radnog mjesta- Specifični zadaci:
1. za radnu poziciju Vodoinstalater II grupe:
Vrši instalaterske radove na otklanjanju kvarova, vrši navedene radove prema
normativima i standardima struke. Obavlja i ostale fizičke poslove po nalogu
neposrednog rukovodioca, odgovoran je za primjenu osobnih mjera zaštite na radu.
Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja, šefa službe i direktora
2. za radnu poziciju Pomoćni radnik:
Vrši utovar i istovar materijala i sredstva za rad, pomaže vodoinstalaterima pri
otklanjanju kvarova, otkopavanje i iskopavanje. Obavlja i ostale fizičke poslove po
nalogu neposrednog rukovodioca. Rukuje lakim gradjevinskim strojevima
(kompresorom i sl). Vodi brigu o čistoći i ispravnosti stroja kojim rukuje. Svakodnevno
održavanje higijene na objektima, kosi travu u krugu objekata crpnih stanica i
rezervoara. Odgovoran je za primjenu osobnih mjera zaštite na radu. Obavlja i druge
poslove po nalogu šefa odjeljenja, šefa službe i direktora.
Mjesto obavljanja rada: Područje Grad Cazin
Vrijeme rada: 7:00 – 15:30 (izuzeci definisani Pravilnikom o radu Preduzeća)
III
Da bi zainteresovani kandidati mogli aplicirati na oglas potrebno je da
ispunjavaju opće i posebne uslove.
Opći uslovi koje moraju ispunjavati svi kandidati su:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su stariji od 18 godina;
c) da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova predviđenog
radnog mjesta.
(nakon završene procedure, a prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidat biće
u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje).Posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati su:
1. Za radnu poziciju Vodoinstalater II grupe: SSS/KV stručna sprema i najmanje
6 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme.
2. Za radnu poziciju Pomoćni radnik: PKV/NK stručna sprema i najmanje 6
mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
1. biografija sa adresom i kontakt telefon,
2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, (original ili ovjerena
kopija)
3. potvrda o prebivalištu- obrazac PBA3 CIPS prijava, ne starija od 6 (šest)
mjeseci (original ili ovjerena kopija)
4. ovjerena kopija diplome o stečenoj školskoj i stručnoj spremi,
5. potvrda/uvjerenje o radnom stažu ili radnom iskustvu (original ili ovjerena
kopija).
Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti potvrde, uvjerenja i sl. kojima
dokazuju da imaju prednost pri zapošljavanju u skladu sa članom 18. Uredbe o postupku
prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK“, broj: 7/19 i 11/19) i člana 25. Pravilnika
o postupku prijema u radni odnos u JKP Vodovod doo Cazin.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, osim u slučaju
priložene originalne diplome.
V
Ostale informacije o konkursu
Javni konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objave. Obavijest o Javnom konkursu
objavljuje se u dnevnim novinama Oslobođenje, a puni tekst oglasa na internet stranici
Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać i na internet
stranici www.vodovodcazin.com. Rok za podnošenje prijava počinje teći narednog dana
od dana objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.
Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na usmeni ispit i/ili
pismeni ispit (u zavisnosti od stručne spreme radnika). O mjestu i vremenu održavanju
pismenog/usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Rang listu uspješnih kandidata Poslodavac će objaviti na oglasnoj tabli i web stranici
Preduzeća.
Poslodavac će sve kandidate sa Rang liste obavijestiti o rezultatima izbora. Na obavijest
poslodavca o prijemu u radni odnos, zainteresovani kandidat ima pravo prigovora
Nadzornom odboru Preduzeća u roku od pet dana od dana prijema obavijesti.
Prijave sa svim traženim podacima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom, na
adresu:
JKP ”Vodovod” d.o.o. Cazin, Lojićka bb, 77220 Cazin
Komisija za provođenje javnog konkursa
sa naznakom –
”NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”
Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime podnosioca prijave i na koju
poziciju se prijavljuje.

Cazin, 16.04.2021. godine JKP Vodovod doo Cazin
Ibrahim Mujakić, direktor

Izvor: www.vodovodcazin.com

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 19.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.