Volonter Rudo

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo

Volonter Rudo

OPIS RADNOG MJESTA

1. Volenter sa završenim medicinskim fakultetom i stručnim nazivom doktor medicine, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do jedne godine – 1 izvršilac,
2. Volonter sa završenom srednjom medicinskom školom i stručnim zvanjem medicinska sestra- tehničar, radi obavljanja pripravničkog staža, bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do šest mjeseci – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II- Opšti uslovi za prijem pripravnika
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

III – Posebni uslovi za prijem
Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne
uslove:
-I-1. VSS doktor medicine –VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji
je vrednovan sa 300 ECTS, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa
statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.
-I-2. SSS –IV stepen, završena srednja medicinska škola, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.

V- Potrebna dokumenta

Uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1.Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu:
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome ( svjedočanstva) o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija;
4.uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada, na evidenciji nezaposlenih, sa
zanimanjem koje se traži konkursom;
5.Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju);
6.uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete) -dostavljaju samo
kandidati koji imaju taj status.

VI- Postupak odabira kandidata
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za
prijem obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem, dužan je, u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VII- Način i rok za podnošenje prijava
Javni konkurs će biti objavljen na veb stranici Zavoda za zapošljavanje, dnevnom
listu „Glas Srpske“ i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS-biro Rudo.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na veb stranici zavoda za zapošljavanje i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ukoliko
konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg
objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo, Vožda Karađorđa Petrovića br. 6, 73260 Rudo, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/volenter_-_dom_zdravlja_dr_stojana_i_ljubica_rudo/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.