fbpx

Volonter sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom Mostar

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Volonter sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom Mostar

Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) a u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Federalno ministarstvo energije, rudarstva industrije br. 08-30-3-159/20 od 30.01.2020. godine federalni ministar energije, rudarstva industrije, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem volontera u

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom bez zasnivanja radnog odnosa na period od najduže godinu dana, kako slijedi:

01. Volonter sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom – Odsjek hemije, VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac

02. Volonter sa završenim mašinkim fakultetom, VSS — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac

Uvjeti: Pored gore navedenih posebnih uvjeta po pozicijama, kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete predviđene članom 25. stav 1. tačke a), b) c), d) i f) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije) koji se podnose uz prijavu:

  1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
  2. uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte (ne starije od tri mjeseca),
  3. uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od tri mjeseca).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija, koja će obaviti intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom.

Volonter na poziciji pod rednim brojem 01. volonterski rad obavljat će u Sarajevu, a volonter pod rednim borjem 02. volonterski rad će obavljati u Mostaru.

Prijavu na Javni poziv sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u dva dnevna lista (računajući posljednju objavu) na adresu:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića b.b.

88 000  M o s t a r

sa naznakom

„Javni poziv za prijem volontera”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba zapošljavanja HNŽ/HNK Mostar

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.