Vozač Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Vozač Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. stav 2. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Republički sekretarijat za zakonodavstvo objavljuje

JAVNI КONКURS
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

I – Raspisuje se Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo na neodređeno vrijeme:

Vozač

II – Opis poslova

Obavlja poslove i zadatke vozača za potrebe Sekretarijata; obavlja kurirske poslove za potrebe Sekretarijata; vrši otpremanje i dopremanje pošte u Sekretarijatu; brine o pravilnoj eksploataciji, održavanju i servisiranju vozila i blagovremeno prijavljuje uočene nedostatke, a u granicama mogućnosti nedostatke samostalno otklanja; obavlja druge poslove po nalogu direktora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi su:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
v) da ima opštu zdravstvenu sposobnost
g) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
d) da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.

Posebni uslovi su:
a) IV stepen stručne spreme – tehnička škola, smjer za vozača motornih vozila, saobraćajna škola,
b) vozački ispit „B“ kategorije,
v) najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
I V – Potrebna dokumentacija

Prijava na javni konkurs se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji za protokol Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo ili na internet stranici Republičkog sekretarijat za zakonodavstvo (http://www.vladars.net – Vladine institucije – Republički sekretarijat za zakonodavstvo).
Tačnost podataka navedenih u Prijavi kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da radni odnos prestaje, pored ostalog, i u slučaju da se prilikom zasnivanja radnog odnosa prećute ili daju netačni podaci koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz Prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to foto-kopije:
lične karte ili pasoša, vozačke dozvole, diplome o završenoj stručnoj spremi i uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenja o državljanstvu, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, vozačke dozvole, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Postupak izbora, uključujući pregled prijava prispjelih za Javni konkurs i predlaganje rang-liste kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima, izvršiće Кomisija za izbor kandidata, koju imenuje direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Кomisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa odbaciće se zaključkom.

V – Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Repuličkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijava, sa pratećom dokumentacijom podnosi se putem pošte na adresu: Vlada Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Trg Republike Srpske broj 1. (lamela B), 78000, Banja Luka ili neposredno na Centralni protokol Vlade Republike Srpske, odnosno na protokol Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, u zapečaćenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Ne otvaraj – prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/vozac-_republicki_sekretarijat_za_zakonodavstvo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.