fbpx

Vozač Berkovići

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja „Dr Milenko Muratović“ Berkovići

Vozač Berkovići

OPIS RADNOG MJESTA
JZU Dom zdravlja „Dr Milenko Muratović“
Berkovići

JAVNI КONКURS
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. Vozač……..1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova radnog mjesta
Prevozi bolesnike, pomaže u transportu pacijenata na nosilima, kardiološkoj stolici i asistira – dodaje opremu i komplete za ukazivanje hitne medicinske pomoći,
Vrši pregled vozila, preuzima vozilo i saobraćajne dokumentacije,
Odgovoran je zajedno sa medicinskim tehničarom za brojno stanje medicinske opreme u vozilu,
Obavlja sve poslove u skladu sa svojom stručnom osposobljenošću,
Odgovoran je za higijensko održavanje vozačevog dijela vozila i pranje vozila spolja, vodi evidenciju o radu vozila,
Po svakoj obavljenoj vožnji vodi brigu o čistoći zaduženog vozila,
Vrši preventivno održavanje ispravnsoti vozila i spremnost vozila hitne pomoći za rad, te odmah prijavljuje kvar vozila,
Vodi potrebnu evidenciju vezanu za vozilo, piše izvještaj, naloge popunjava i vrši primopredaju vozila zajedno sa medicinsko sestrom-tehničarem u službi,
Obavlja poslove na održavanju prostora dom zdravlja, tj. popravlja manje kvarove i ostale poslove za koje je osposobljen, i sl.
obavlja i poslove vozača u službi hitne medicinske pomoći prema utvrđenom rasporedu dežurstava i pripravnosti.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin RS-BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo;
5. da se protiv kandidata ne vodi krivačan postupak;
6. da se na njega ne odnosi član IX Stav 1. Ustava BiH;

Posebni uslovi:
1. VКV/SSS (vozač)

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova;
1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
5. Izjavu o ispunjenju opštih uslova navedenim u tačkama 5 i 6 (ovjerenu i potpisanu od strane nadležnog organa).

Napomene:
Sva dokumenta moraju biti predata u orginalu ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava ne konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavoda za zapošljavanje RS.
Prijave se mogu slati putem pošte ili dostaviti lično na adresu:
JZU Dom zdravlja „Dr Milenko Muratović“ Berkovići
Ulica Poginulih boraca otadžbinskog rata bb
88363 Berkovići
sa naznakom „Prijava na konkurs“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.